1. مراحل کشتار را نام برده و بیان کنید کدام مرحله بر کیفیت گوشت و ذبح اثر گذار است ؟چرا؟
2. هم چنین بازرسی بهداشتی و نتایج حاصل از آن را در ارتباط با وضعیت لاشه توضیح دهید.