وبلاگ نامرتب 5 ستونه

مدارک لازم جهت ثبت نام مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد

folder_openاطلاعیه
commentبدون دیدگاه
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کاردانی عکس 4*3 6قطعه اصل و کپی شناسنامه 2 سری بر روی کاغذ A5 اصل و کپی کارت ملی 2 سری بر روی کاغذ A5 دریافت تاییدیه تحصیلی از دفتر پیشخوان اصل مدرک دیپلم…

تقویم انتخاب واحد مهر 1401

folder_openاطلاعیه
commentبدون دیدگاه
  ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎل1401 ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ 17ﺷﻬﺮﯾﻮر 12 ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ 12 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ24 12 ﺷﻬﺮﯾﻮر از ﺳﺎﻋﺖ 8   اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺮان وﻣﻌﻤﺎري 13ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ24 13 ﺷﻬﺮﯾﻮر از ﺳﺎﻋﺖ 8 اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮔﺮوه…

مقدمه میکروبیولوژی مواد غذایی

folder_openمعنویات
commentبدون دیدگاه
  مقدمه: میکروبیولوژی علمی است که از موجودات کوچک و ذره بینی)میکرو ارگانیسم ها(و فعالیت های مختلف آنها بحث می کند. کلمه microbiology از سه جز تشکیل شده است که شاملmicros به معنی کوچک، biosبه معنی زندگی و logosبه معنی…

نور در معماری- Light in Architecture

folder_openمعنویات
commentبدون دیدگاه
نور فضا و فرم را به هم آشنا می‏سازد. گیدئون درک معماری را با سازماندهی فضا و فرم ساخته شده ممکن می‏داند. نور یک جزئ جدایی ناپذیر آسمان و زمین و اشیائ است که در آنها قرار دارند و درخشندگی آنها نیز…
فهرست