هفته اول ارائه سرفصل درسی-معرفی منابع درسی- تدریس مبحث منابع تامین قند و شکر-تاریخچه چغندرقند-نحوه تولید قند-ساختار چغندرقند-نیشکر و ترکیبات آن
هفته دوم ترکیبات چغندر-اهداف قندسازی-مرور اجمالی بر مراحل تولید شکر از چغندر )حمل و نقل و شست و شو و آسیاب خلال و عصاره گیری-خشک کردن تفاله(
هفته سوم ادامه خلاصه مراحل تهیه شکر از چغندر )تصفیه، تغلیظ، کریتالیزاسیون و خشک کردن(
هفته چهارم قندگیریاز ملاس-اصطلاحات صنایع قند-معرفی ترکیبات چغندر و نیشکر
هفته پنجم پلاریمتر-عوامل موثر بر ساکارز )اسید، قلیا، فلور میکروبی، دما، آنزیم، فلزات(-قند انورت
هفته ششم رافینوز-مواد غیر قندی غیر ازته و مواد آلی ازت دار
هفته هفتم پروتئین-ازت آمیدی-بازهای نیتروژن دار-مواد معدنی-ترکیبات رنگی-جزئیات فرایند تولید شکر: )کاشت و داشت و برداشت-سیلوی موقت-تحویل چغندر-افت وزنی-روش های نمونه برداری
میان ترم تا ابتدای جزئیات مراحل تولید قند-تدریس مبحث شرایط سیلو و نگهداری چغندرقند-انتقال به سالن تولید
هفته هشتم شست و شوی اصلی-آسیاب خلال-استخراج قند و ویژگی های آسیاب خلال-ارزیابی کیفیت خلال
هفته نهم روش های عصاره گیری-دیفیزیون و اساس آن-افزایش راندمان قندگیری-عوامل موثر بر قندگیری
هفته دهم pHآب دیفیزیون-کیفیت خلال-فعالیت میکروبی در دیفوزر-شناخت عفونت در دیفوزر-انواع دیفوزر-کارایی دیفوزر
هفته یازدهم پرس تفاله-مزایای برگشت آب پرس تفاله-تصفیه شربت خام-اهداف کلی تصفیه شربت خام-روش های تصفیه شربت-کوره های آهک کک سوز-اثر آهک بر ترکیبات چغندر
هفته دوازدهم روش کلاسیک تصفیه شربت-اهداف و روش های آهک خور مقدماتی-کربوناتاسیون اول و اثر pH بر آن
هفته سیزدهم اثر دما و اندازه سطح کربنات کلسیم در تصفیه-آهک خور اصلی-دکانتور-صاف کردن شربت )فیلتر خلا(-کربوناتاسیون دوم . عوامل موثر بر آن
هفته چهاردهم محاسبه ضریب تصفیه شربت-روش های تصفیه شربت-تغلیظ شربت-انواع اواپراتورها)معایب و مزایا(
هفته پانزدهم تغییرات شیمیایی شربت در اواپراتورها-کریستالیزاسیون . انواع روش ها-مراحل کریستالیزاسیون
هفته شانزدهم مراحل تولید شکر-خشک کرد شکر-ملاس تولید قند کله و قندگیری از ملاس