پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
32 كلاس 304 پرديس مهرآيين (عوض زاده ساماني) دوشنبه 11:30 – 13:00 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه آسيب شناسي ورزشي 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
3 كلاس 304 پرديس مهرآيين (عوض زاده ساماني) دوشنبه 09:45 – 11:15 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه آناتومي انسان 14011 (226) کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني
30 كلاس 304 پرديس مهرآيين (عوض زاده ساماني) دوشنبه 09:45 – 11:15 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه آناتومي انسان 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
3 كلاس 304 پرديس مهرآيين (عوض زاده ساماني) دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه حرکت شناسي 14011 (226) کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني
30 كلاس 304 پرديس مهرآيين (عوض زاده ساماني) دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه حرکت‌شناسي ورزشي 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
22 كلاس 304 پرديس مهرآيين (عوض زاده ساماني) دوشنبه 13:00 – 14:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه مباني کارآفريني و اشتغال زايي ورزشي 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
34 كلاس 304 پرديس مهرآيين (يوسفي فر) سه شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** يوسفي فر محمود *اصول و روش شناسي تمرين 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
29 كلاس 304 پرديس مهرآيين (شيخي نژاد مقدم) سه شنبه 13:00 – 14:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد اصول برنامه ريزي آموزشي تربيت بدني 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
30 كلاس 304 پرديس مهرآيين (شيخي نژاد مقدم) سه شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد رشد حرکتي 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
34 كلاس 304 پرديس مهرآيين (يوسفي فر) سه شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** يوسفي فر محمود *اصول و روش شناسي تمرين 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
29 كلاس 304 پرديس مهرآيين (شيخي نژاد مقدم) سه شنبه 13:00 – 14:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد اصول برنامه ريزي آموزشي تربيت بدني 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
30 كلاس 304 پرديس مهرآيين (شيخي نژاد مقدم) سه شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد رشد حرکتي 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي