پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
29 كلاس 303 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
40 كلاس 303 پرديس مهرآيين (شيخي نژاد مقدم) دوشنبه 09:45 – 11:15 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد سنجش و اندازه‌گيري در علوم ورزشي 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
21 كلاس 303 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:30 – 13:00 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد مديريت سازمان هاي ورزشي 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
9 كلاس 303 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:30 – 13:00 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد مديريت سازمان هاي ورزشي 14011 (222) کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي
2 كلاس 303 پرديس مهرآيين (شيخي نژاد مقدم) دوشنبه 13:00 – 14:30 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد روانشناسي ورزشي 14011 (226) کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني
29 كلاس 303 پرديس مهرآيين (شيخي نژاد مقدم) دوشنبه 13:00 – 14:30 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد مقدمات روانشناسي ورزشي 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
28 كلاس 303 پرديس مهرآيين دوشنبه كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد مقدمات مکانيک حرکت انسان 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
37 كلاس 303 پرديس مهرآيين (يوسفي فر) سه شنبه 13:00 – 14:30 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** يوسفي فر محمود فيزيولوژي ورزشي 1 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
2 كلاس 303 پرديس مهرآيين (يوسفي فر) سه شنبه 13:00 – 14:30 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** يوسفي فر محمود فيزيولوژي ورزشي 14011 (226) کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
37 كلاس 303 پرديس مهرآيين (يوسفي فر) سه شنبه 13:00 – 14:30 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** يوسفي فر محمود فيزيولوژي ورزشي 1 14011 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
2 كلاس 303 پرديس مهرآيين (يوسفي فر) سه شنبه 13:00 – 14:30 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** يوسفي فر محمود فيزيولوژي ورزشي 14011 (226) کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني