پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
8 كلاس 302 پرديس مهرآيين يکشنبه 13:01 – 14:30 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** رسم فني و نقشه کشي 14011 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
5 كلاس 302 پرديس مهرآيين دوشنبه 13:01 – 15:00 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** عباس زاده ايماني نگين تکنولوژي قند 14011 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
11 كلاس 302 پرديس مهرآيين سه شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي رياضي مهندسي 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
14 كلاس 302 پرديس مهرآيين سه شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي رياضيات مهندسي 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
4 كلاس 302 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:01 – 13:15 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** موذن زاده کادوسا *پديده هاي انتقال در صنايع غذايي 14011 (229) کارشناسي ارشد ناپيوسته صنايع غذايي
10 كلاس 302 پرديس مهرآيين سه شنبه 13:30 – 15:00 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي محاسبات عددي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک
4 كلاس 302 پرديس مهرآيين سه شنبه 15:31 – 16:16 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** پورشريف زهرا سمينار2 14011 (229) کارشناسي ارشد ناپيوسته صنايع غذايي

 

باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
45 5 كلاس 302 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 13:01 – 15:00 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** عباس زاده ايماني نگين 584 00:00 01:00 02:00 0 1 2 18 تکنولوژي قند 230043 14011 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
45 5 00:00 01:00 02:00 0 1 2

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
11 كلاس 302 پرديس مهرآيين سه شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي رياضي مهندسي 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
14 كلاس 302 پرديس مهرآيين سه شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي رياضيات مهندسي 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
4 كلاس 302 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:01 – 13:15 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** موذن زاده کادوسا *پديده هاي انتقال در صنايع غذايي 14011 (229) کارشناسي ارشد ناپيوسته صنايع غذايي
10 كلاس 302 پرديس مهرآيين سه شنبه 13:30 – 15:00 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي محاسبات عددي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک
4 كلاس 302 پرديس مهرآيين سه شنبه 15:31 – 16:16 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** پورشريف زهرا سمينار2 14011 (229) کارشناسي ارشد ناپيوسته صنايع غذايي