پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
20 كلاس 202 پرديس مهرآيين شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** باسره علی حسابداري ميانه (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
13 كلاس 202 پرديس مهرآيين شنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** باسره علی بهايابي (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
5 كلاس 202 پرديس مهرآيين شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** داداشيان حسابداري مديريت مالي (2) 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
12 كلاس 202 پرديس مهرآيين شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** داداشيان حسابداري مديريت مالي (1) از منظر اسلام 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
10 كلاس 202 پرديس مهرآيين شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** داداشيان حسابداري مديريت مالي (2) 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
6 كلاس 202 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم اقتصاد خرد 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
2 كلاس 202 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم اقتصاد خرد 14011 (237) کارشناسي حسابداري
9 كلاس 202 پرديس مهرآيين يکشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم پژوهش عملياتي(1) 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين يکشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** داداشيان حسابداري مالياتي 2) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
5 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
6 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام تحقيق در عمليات (2) 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام احکام کسب و کار 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام مديريت توليد و عمليات 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
8 كلاس 202 پرديس مهرآيين سه شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري و حسابرسي بخش عمومي 14011 (237) کارشناسي حسابداري
6 كلاس 202 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام مکاتبات تجاري و گزارش‌نويسي 14011 (237) کارشناسي حسابداري
13 كلاس 202 پرديس مهرآيين سه شنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده نرم‌افزارهاي کاربردي در حسابداري 14011 (237) کارشناسي حسابداري
10 كلاس 202 پرديس مهرآيين سه شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام روانشناسي سازماني 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
5 كلاس 202 پرديس مهرآيين سه شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام روانشناسي سازماني 14011 (237) کارشناسي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين چهارشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** باسره علی امورمالي بين المللي 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
16 كلاس 202 پرديس مهرآيين چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** باسره علی ماليه عمومي و تنظيم خط‌مشي مالي دولت 14011 (237) کارشناسي حسابداري
25 كلاس 202 پرديس مهرآيين چهارشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حسابداري پيشرفته (2) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
5 كلاس 202 پرديس مهرآيين چهارشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** باسره علی زبان تخصصي (2) 14011 (237) کارشناسي حسابداري

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
6 كلاس 202 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم اقتصاد خرد 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
2 كلاس 202 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم اقتصاد خرد 14011 (237) کارشناسي حسابداري
9 كلاس 202 پرديس مهرآيين يکشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم پژوهش عملياتي(1) 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين يکشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** داداشيان حسابداري مالياتي 2) 14011 (237) کارشناسي حسابداري

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
5 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
6 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام تحقيق در عمليات (2) 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام احکام کسب و کار 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام مديريت توليد و عمليات 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
8 كلاس 202 پرديس مهرآيين سه شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري و حسابرسي بخش عمومي 14011 (237) کارشناسي حسابداري
6 كلاس 202 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام مکاتبات تجاري و گزارش‌نويسي 14011 (237) کارشناسي حسابداري
13 كلاس 202 پرديس مهرآيين سه شنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده نرم‌افزارهاي کاربردي در حسابداري 14011 (237) کارشناسي حسابداري
10 كلاس 202 پرديس مهرآيين سه شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام روانشناسي سازماني 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
5 كلاس 202 پرديس مهرآيين سه شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام روانشناسي سازماني 14011 (237) کارشناسي حسابداري

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين چهارشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** باسره علی امورمالي بين المللي 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
16 كلاس 202 پرديس مهرآيين چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** باسره علی ماليه عمومي و تنظيم خط‌مشي مالي دولت 14011 (237) کارشناسي حسابداري
25 كلاس 202 پرديس مهرآيين چهارشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حسابداري پيشرفته (2) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
5 كلاس 202 پرديس مهرآيين چهارشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** باسره علی زبان تخصصي (2) 14011 (237) کارشناسي حسابداري