پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
6 كلاس 201 پرديس مهرآيين شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** صبوري حسابداري اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت 14011 (237) کارشناسي حسابداري
6 كلاس 201 پرديس مهرآيين شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم اقتصاد کلان 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
7 كلاس 201 پرديس مهرآيين شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم اقتصاد کلان 14011 (237) کارشناسي حسابداري
8 كلاس 201 پرديس مهرآيين شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
16 كلاس 201 پرديس مهرآيين شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم مديريت توليد 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
9 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي 14011 (237) کارشناسي حسابداري
10 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم پژوهش عملياتي (2) 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
7 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي 14011 (237) کارشناسي حسابداري
10 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حقوق تجارت 14011 (237) کارشناسي حسابداري
13 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** صبوري حسابداري مالياتي (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
7 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 16:00 – 17:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** ربيعي منا برنامه ريزي و توسعه 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
7 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** ربيعي منا پول و ارز و بانکداري 14011 (237) کارشناسي حسابداري
8 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري دولتي (2) 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
10 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري صنعتي (1) 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
9 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري صنعتي (3) 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
9 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري موارد خاص 14011 (237) کارشناسي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
10 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام رفتار سازماني 14011 (237) کارشناسي حسابداري
20 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 12:30 – 14:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه روش تحقيق 14011 (237) کارشناسي حسابداري
8 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
5 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده مباني حسابداري مديريت 14011 (237) کارشناسي حسابداري
3 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام مديريت رفتار سازماني 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
15 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابداري (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
7 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابداري (2) 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
11 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابرسي (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
18 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابرسي (2) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
13 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر حسابداري پيشرفته (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
13 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر مالي (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
9 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي 14011 (237) کارشناسي حسابداري
10 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم پژوهش عملياتي (2) 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
7 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي 14011 (237) کارشناسي حسابداري
10 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حقوق تجارت 14011 (237) کارشناسي حسابداري
13 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** صبوري حسابداري مالياتي (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
7 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 16:00 – 17:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** ربيعي منا برنامه ريزي و توسعه 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
7 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** ربيعي منا پول و ارز و بانکداري 14011 (237) کارشناسي حسابداري
8 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري دولتي (2) 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
10 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري صنعتي (1) 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
9 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري صنعتي (3) 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
9 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري موارد خاص 14011 (237) کارشناسي حسابداري

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
10 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام رفتار سازماني 14011 (237) کارشناسي حسابداري
20 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 12:30 – 14:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه روش تحقيق 14011 (237) کارشناسي حسابداري
8 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري 14011 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
5 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده مباني حسابداري مديريت 14011 (237) کارشناسي حسابداري
3 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام مديريت رفتار سازماني 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
15 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابداري (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
7 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابداري (2) 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
11 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابرسي (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
18 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابرسي (2) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
13 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر حسابداري پيشرفته (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري
13 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر مالي (1) 14011 (237) کارشناسي حسابداري