پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
7 كلاس 101 پرديس مهرآيين شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين اصول سرپرستي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
26 كلاس 101 پرديس مهرآيين شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين الکترونيک صنعتي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
5 كلاس 101 پرديس مهرآيين شنبه 11:00 – 13:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين اندازه‌گيري الکتريکي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
5 كلاس 101 پرديس مهرآيين شنبه 13:30 – 15:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين ايمني در برق 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
3 كلاس 101 پرديس مهرآيين شنبه 15:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين روشنايي فني 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
17 كلاس 101 پرديس مهرآيين يکشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين زبان فني 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
13 كلاس 101 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين کاربرد ميکرو کنترلر‌ها 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
3 كلاس 101 پرديس مهرآيين يکشنبه 11:00 – 13:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** رسوليان رضا کنترل صنعتي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
20 كلاس 101 پرديس مهرآيين يکشنبه 13:30 – 15:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين مکانيک کاربردي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
5 كلاس 101 پرديس مهرآيين يکشنبه 15:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين ماشين‌هاي الکتريکي مخصوص 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
5 كلاس 101 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين مباني سيستم‌هاي قدرت 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
25 كلاس 101 پرديس مهرآيين دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين هيدروليک و پنوماتيک 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
8 كلاس 101 پرديس مهرآيين دوشنبه 12:00 – 13:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين بررسي سيستمهاي قدرت (2) 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
6 كلاس 101 پرديس مهرآيين دوشنبه 13:30 – 15:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين تاسيسات الکتريکي و پروژه 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
47 كلاس 101 پرديس مهرآيين سه شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** هاشمي محمد فيزيک جبراني 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
37 كلاس 101 پرديس مهرآيين سه شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** هاشمي محمد فيزيک عمومي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
7 كلاس 101 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:00 – 13:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين تحليل مدارهاي الکترونيکي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک
19 كلاس 101 پرديس مهرآيين سه شنبه 14:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين خطوط انتقال مخابراتي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
5 كلاس 101 پرديس مهرآيين چهارشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين نقشه برداري خطوط انتقال و توزيع 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
14 كلاس 101 پرديس مهرآيين چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين اصول فشار قوي وعايق ها(جبراني) 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
19 كلاس 101 پرديس مهرآيين چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين کنترل کننده هاي صنعتي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک
2 كلاس 101 پرديس مهرآيين چهارشنبه 14:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين مباحث ويژه در الکترونيک 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک

 

باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
33 17 كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين 106 00:00 00:00 02:00 0 0 2 23 زبان فني 234016 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
37 13 كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين 106 0000:00 0000:00 0002:00 0 0 2 37 کاربرد ميکرو کنترلر‌ها 234044 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
47 3 كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 11:00 – 13:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** رسوليان رضا 658 0000:00 0000:00 0002:00 0 0 2 13 کنترل صنعتي 234029 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
30 20 كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 13:30 – 15:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين 106 00:00 00:00 02:00 0 0 2 15 مکانيک کاربردي 234018 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
45 5 كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 15:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين 106 00:00 00:00 02:00 0 0 2 31 ماشين‌هاي الکتريکي مخصوص 234026 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
192 58 00:00 00:00 10:00 0 0 10

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
5 كلاس 101 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين مباني سيستم‌هاي قدرت 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
25 كلاس 101 پرديس مهرآيين دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين هيدروليک و پنوماتيک 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
8 كلاس 101 پرديس مهرآيين دوشنبه 12:00 – 13:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين بررسي سيستمهاي قدرت (2) 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
6 كلاس 101 پرديس مهرآيين دوشنبه 13:30 – 15:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين تاسيسات الکتريکي و پروژه 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
47 كلاس 101 پرديس مهرآيين سه شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** هاشمي محمد فيزيک جبراني 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
37 كلاس 101 پرديس مهرآيين سه شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** هاشمي محمد فيزيک عمومي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
7 كلاس 101 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:00 – 13:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين تحليل مدارهاي الکترونيکي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک
19 كلاس 101 پرديس مهرآيين سه شنبه 14:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين خطوط انتقال مخابراتي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
5 كلاس 101 پرديس مهرآيين چهارشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين نقشه برداري خطوط انتقال و توزيع 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
14 كلاس 101 پرديس مهرآيين چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين اصول فشار قوي وعايق ها(جبراني) 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
19 كلاس 101 پرديس مهرآيين چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين کنترل کننده هاي صنعتي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک
2 كلاس 101 پرديس مهرآيين چهارشنبه 14:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين مباحث ويژه در الکترونيک 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک