پیشنیاز گروه درسی تعداد واحد عنوان درس ردیف
——— عمومی(جبرانی) 2 مهارت های زندگی 1
——— عمومی 2 اندیشه اسلامی 1 2
——— جبرانی 2 ریاضی جبرانی 3
——— جبرانی 2 فیزیک جبرانی 4
——— جبرانی 2 زبان جبرانی 5
——— عمومی 3 فارسی 6
——— پایه نظری 2 آناتومی انسان 7
——— پایه نظری 2 مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

8

ترم 1 کارشناسی پیوسته

کل واحد : 17

پیشنیاز گروه درسی تعداد واحد عنوان درس ردیف
——— عمومی 2 اخلاق اسلامی 1
——— پایه نظری 2 ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 2
——— پایه نظری 2 مبانی مدیریت 3
مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش تخصصی نظری 2 مقدمات جامعه شناسی ورزشی 4
ریاضی جبرانی پایه نظری 2 آمار و ریاضی در علوم ورزشی 5
آناتومی انسان پایه نظری 2 فیزیولوژی انسان 6
——— پایه عملی 2 دو و میدانی 1 7
——— پایه عملی 2 آمادگی جسمانی1 8

ترم 2 کارشناسی پیوسته

کل واحد:16

           ترم 3 کارشناسی پیوسته

پیشنیاز گروه درسی تعداد واحد عنوان درس ردیف
آناتومی انسان پایه نظری 2 مقدمات مکانیک حرکت انسان 1
فیزیولوژی انسان تخصصی نظری 2 فیزیولوژی ورزشی 2
آناتومی انسان تخصصی نظری 2 حرکت شناسی ورزشی 3
آناتومی انسان تخصصی نظری 2 رشدحرکتی 4
مبانی مدیریت تخصصی نظری 2 مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی 5
آمادگی جسمانی1 پایه عملی 2 شنا 1 6
دو و میدانی 1 تخصصی عملی 2 دو و میدانی2 7
آمادگی جسمانی1 پایه عملی 2 آمادگی جسمانی2 8
آمادگی جسمانی1 پایه عملی 2 ژیمناستیک 1 9

کل واحد:18

           ترم 4 کارشناسی پیوسته

پیشنیاز گروه درسی تعداد واحد عنوان درس ردیف
——— عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدراسلام 1
زبان جبرانی عمومی 3 زبان انگلیسی عمومی 2
آمار و ریاضی در علوم ورزشی تخصصی نظری 2 سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 3
مقدمات مکانیک حرکت انسان تخصصی نظری 2 مقدمات بیو مکانیک ورزشی 4
فیزیولوژی ورزشی تخصصی نظری 2 تغدیه ورزشی و کنترل وزن 5
رشدحرکتی تخصصی نظری 2 یادگیری حرکتی 6
مقدمات جامعه شناسی ورزشی انتخابی نظری 2 حقوق و اخلاق درورزشی 7
آمادگی جسمانی1 تخصصی عملی 2 والیبال 1 8
ژیمناستیک 1 تخصصی عملی 2 ژیمناستیک 2 9

کل واحد:19

           ترم 5 کارشناسی پیوسته

پیشنیاز گروه درسی تعداد واحد عنوان درس ردیف
——— عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت 1
آناتومی انسان تخصصی نظری 2 آسیب شناسی ورزشی 2
یادگیری حرکتی تخصصی نظری 2 مقدمات روانشناسی ورزشی 3
فیزیولوژی ورزشی تخصصی نظری 2 اصول و روش شناسی تمرين 4
یادگیری حرکتی تخصصی نظری 2 اصول برنامه ریزیی آموزش درتربیت بدنی 5
شنا1 تخصصی عملی 2 شنا2 6
آمادگی جسمانی1 تخصصی عملی 2 بسکتبال1 7
آمادگی جسمانی1 تخصصی عملی 2 تنيس روی ميز 1 8
آمادگی جسمانی1 تخصصی عملی 2 كشتی 1 پسران_فعاليت های موزون 1 دختران 9

کل واحد:18

پیشنیاز گروه درسی تعداد واحد عنوان درس ردیف
——— عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن 1
——— تخصصی نظری 2 تاریخ تربیت بدنی و ورزش 2
آناتومی انسان تخصصی نظری 2 حرکات اصلاحی 3
فیزیولوژی ورزشی ، رشدحرکتی تخصصی نظری 2 مبانی استعدادیابی ورزشی 4
دوومیدانی2، ژیمناستیک2،شنا2 تخصصی عملی 2 کارورزی  ورزشهای پایه 5
آمادگی جسمانی2 انتخابی  عملی 2 کاربا دستگاه های ورزشی 6
آمادگی جسمانی1 تخصصی عملی 2 هندبال 1 7
آمادگی جسمانی1 تخصصی عملی 2 فوتبال __ فوتسال 1 8
آمادگی جسمانی1 تخصصی عملی 2 ورزشهای رزمی(تکواندو ،ووشو) 9

 ترم 6 کارشناسی پیوسته

کل واحد:18

ترم 7 کارشناسی پیوسته

پیشنیاز گروه درسی تعداد واحد عنوان درس ردیف
——— عمومی 2 اندیشه اسلامی2 1
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی انتخابی نظری 2 مدیریت سازمان های ورزشی 2
زبان انگلیسی عمومی پایه نظری 2 متون خارجی درعلوم ورزشی 3
——— تخصصی نظری 2 مبانی کارآفرینی واشتغال زایی ورزشی 4
آمادگی جسمانی1 تخصصی عملی 2 ورزشها و بازی های بومی و سنتی 5
گذراندن حداقل3درس ازدروس

 عملی انفرادی غیرازدروس پایه

تخصصی عملی 2 کارورزی ورزشهای انفرادی 6
آمادگی جسمانی1 تخصصی عملی 2 بدمینتون1 7
آمادگی جسمانی1 انتخابی عملی 2 کبدی _ تکواندو 8

کل واحد:16

پیشنیاز گروه درسی تعداد واحد عنوان درس ردیف
——— عمومی 2 انقلاب اسلامی 1
……………………….. جبرانی(تخصصی) 2 مدیریت و طرزاجرای مسابقات ورزشی 2
مبانی مدیریت تخصصی نظری 2 مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 3
فیزیولوژی ورزشی تخصصی نظری 2 فعالیت بدنی و تندرستی 4
مبانی کارآفرینی واشتغال زایی ورزشی انتخابی نظری 2 مقدمات بازاریابی ورزشی 5
شنا2 تخصصی عملی 2 ورزش های آبی 6
آمادگی جسمانی1 تخصصی عملی 2 ورزش های جسمی ذهنی 7
گذراندن حداقل3درس عملی از دروس ورزش های گروهی تخصصی عملی 2 کارورزی  ورزشهای گروهی 8
فوتبال __ فوتسال 1 انتخابی عملی 2 فوتبال __ فوتسال2 9