ترم 1 کاردانی پیوسته تربیت بدنی

پیشنیاز گروه درسی تعدادواحد نام درس ردیف
——— تخصصی نظری 2 آناتومي انسان 1
——— تخصصی نظری 2 روشهاي آموزش در ورزش 2
——— تخصصی عملی 2 شنا 3
——— پایه نظری 3 ریاضیات عمومي و مقدمات آمار 4
——— پایه نظری 2 بیوشیمي 5
——— عمومی نظری 3 زبان و ادبیات فارسي 6
——— عمومی نظری 2 اخلاق اسلامي 7
——— جبرانی 2 زبان جبرانی 8
18 جمع کل واحدها

ترم 2 کاردانی پیوسته تربیت بدنی

پیشنیاز گروه درسی تعدادواحد نام درس ردیف
بیوشیمي تخصصی نظری 2 تغذیه ورزشي 1
ریاضیات عمومي ومقدمات آمار تخصصی نظری 2 اندازه گیري و ارزشیابي درورزش 2
آناتومي انسان تخصصی نظری_عملی 2 ماساژ ورزشي 3
——— تخصصی عملی 2 کبدي 4
آناتومي انسان _بیوشیمي تخصصی نظری 2 فیزیولوژي ورزشي 5
——— عمومی نظری 3 زبان خارجي 6
——— مهارت عمومي 2 بهداشت و صیانت از محیط زیست 7
——— جبرانی 2 فیزیک  جبرانی 8
——— عمومی عملی 1 تربیت بدني 9
18 جمع کل واحدها

ترم 3کاردانی پیوسته تربیت بدنی

پیشنیاز گروه درسی تعدادواحد نام درس ردیف
روشهاي آموزش در ورزش تخصصی نظری 2 یادگیري حرکتي 1
——— تخصصی نظری_ عملی 2 کارآفریني 2
——— تخصصی نظری 2 حفظ و نگهداري اماکن و تجهیزات ورزشي 3
شنا تخصصی عملی 2 ورزش در آب 4
——— تخصصی نظری 2 برنامه ریزي تمرین 5
——— اختیاري نظری 2 روانشناسی ورزشی 6
——— عمومی نظری 2 اندیشه اسلامی 1″ 7
روشهاي آموزش در ورزش تخصصی نظری_ عملی 2 ورزش کودکان 8
——— تخصصی نظری 2 حرکت شناسي 9
——— پایه نظری 2 فیزیک عمومي 10
20 جمع کل واحدها
پیشنیاز گروه درسی تعدادواحد نام درس ردیف
زبان خارجي تخصصی نظری 2 زبان فني 1
——— تخصصی نظری_ عملی 2 کاربرد نرم افزارهاي تخصصي در ورزش 2
شنا تخصصی عملی 2 نجات غریق 3
حرکت شناسي تخصصی عملی 2 تمرینات با وزنه 4
——— تخصصی عملی 2 کارآموزي 5
——— تخصصی نظری 2 تهیه و کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشي 6
——— تخصصی نظری 2 حرکات اصلاحي 7
——— اختیاري عملی 2 قایقرانی یا شطرنج 8
——— عمومی نظری 2 دانش خانواده و جمعیت 9
——— اختیاري نظری 2 اصول و سرپرستی در تربیت بدنی 10
20 جمع کل واحدها