دروس پیشنیاز

نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 1

 

 

 

  تخصصی 4 اصول حسابداری
  جبرانی 2 زبان پیش دانشگاهی
  جبرانی 2 ریاضی پیش دانشگاهی
  عمومی 2 اندیشه اسلامی 1
  پایه 3 حقوق تجارت
  عمومی 3 زبان فارسی
  عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت
    18

جمع

 

 

دروس پیشنیاز

نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 2

 

 

 

  پایه 3 اقتصاد خرد
  پایه 3 ریاضی کاربردی 1
اصول حسابداری1 تخصصی 4 اصول حسابداری 2
  عمومی 3 زبان عمومی
  پایه 2 روانشناسی سازمان
  عمومی 2 تفسیر موضوعی قران
    17 جمع

 

 

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 3

 

 

 

اندیشه اسلامی 1 عمومی 2 اندیشه اسلامی 2
اصول حسابداری 2 تخصصی 3 بهایابی 1
اصول حسابداری و حقوق تجارت تخصصی 2 مالیاتی 1
اقتصاد خرد پایه 3 اقتصاد کلان
اصول حسابداری 2 تخصصی 4 حسابداری میانه 1
حقوق تجارت پایه 2 مکاتبات تجاری و گزارش نویسی
    16 جمع

 

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 4

 

 

 

بهایابی 1 تخصصی 3 بهایابی 2
مالیاتی 1 تخصصی 2 مالیاتی 2
  پایه 2 آمار کاربردی 1
اصول حسابداری 2 پایه 3 حسابداری مالی 1
اقتصاد کلان پایه 2 مالیه عمومی و خط مشی دولت ها
اقتصاد کلان پایه 3 پول و ارز بانکداری
  عمومی 1 تربیت بدنی 1
    16 جمع

 

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 5

 

 

 

مالیه عمومی و خط مشی دولت ها پایه 2 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت
ریاضی کاربردی 1 پایه 3 ریاضی کاربردی 2
بهایابی 2 تخصصی 3 مبانی حسابداری مدیریت
حسابداری مالی 1 پایه 3 حسابداری مالی 2
حسابداری میانه 1 تخصصی 4 حسابداری میانه 2
  عمومی 1 تربیت بدنی 2
  عمومی 2 انقلاب اسلامی
    18 جمع
دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 6

 

 

 

حسابداری میانه 1 تخصصی 3 کنترل داخلی و نظام راهبردی
پول و ارز بانکداری پایه 3 بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت تخصصی 3 مبانی حسابداری بخش عمومی
  پایه 2 روش تحقیق
حسابداری میانه 1 و بهایابی 1 تخصصی 2 زبان تخصصی 1
آمار کاربردی 1 تخصصی 2 آمار کاربردی 2
  عمومی 2 اخلاق اسلامی
    17 جمع

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 7

 

 

 

حسابداری میانه 2 تخصصی 3 حسابداری پیشرفته 1
کنترل داخلی و نظام راهبردی تخصصی 3 اصول حسابرسی 1
اصول حسابداری 1 و حسابداری بخش عمومی تخصصی 3 حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
حسابداری مالی 2 تخصصی 2 مدیریت سرمایه گذاری
آمار کاربردی 2 و اصول حسابداری پایه 3 نرم افزار کاربردی حسابداری
  پایه 3 رفتار سازمانی
    17 جمع

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 8

 

 

 

حسابداری پیشرفته 1 تخصصی 3 حسابداری پیشرفته 2
بهایابی 2 و حسابداری پیشرفته 1 تخصصی 2 حسابداری موارد خاص
اصول حسابرسی 1 تخصصی 3 اصول حسابرسی 2
مدیریت سرمایه گذاری تخصصی 2 حسابداری ابزار و فنون مالی اسلامی
  پایه 3 تحقیق در عملیات
  عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام
زبان تخصصی 1 تخصصی 2 زبان تخصصی 2
  عمومی 2 مهارت زندگی
    19 جمع