دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

 

ترم 1

 

 

 

 

  تخصصی 3 بهایابی 1
  جبرانی 2 ریاضی پیش دانشگاهی
  جبرانی 2 زبان پیش دانشگاهی
  تخصصی 2 حقوق تجارت
  پایه 2 مبانی عمومی رایانه
  عمومی 2 اندیشه اسلامی
  عمومی 1 تربیت بدنی
  تخصصی 3 حسابداری شرکت ها 1
  عمومی 2 دانش خانواده
    19 جمع

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 2

 

 

 

بهایابی 1 تخصصی 3 بهایابی 2
ریاضی پیش دانشگاهی پایه 3 ریاضی عمومی
حسابداری شرکت ها 1 تخصصی 3 حسابداری شرکت ها 2
  تخصصی 2 حقوق کار
زبان پیش دانشگاهی عمومی 3 زبان خارجه
  تخصصی 3 اقتصاد خرد
  اختیاری 2 آشنایی با بورس و اوراق بهادار
    19 جمع

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

 

ترم 3

 

 

 

  عمومی 3 زبان و ادبیات فارسی
  تخصصی 2 مالیاتی 1
  تخصصی 3 حسابداری مالی 1
زبان خارجه تخصصی 2 زبان فنی
  تخصصی 2 کارآفرینی
  عمومی 2 مهارت زندگی
  اختیاری 2 حسابداری حقوق و دستمزد
  مهارت عمومی 2 اخلاق حرفه ای
    18 جمع

 

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

ترم 4

 

 

 

مالیاتی 1 تخصصی 2 مالیاتی 2
  تخصصی 3 مالی 1
حسابداری مالی 1 تخصصی 3 حسابداری مالی 2
مبانی عمومی رایانه تخصصی 2 نرم افزارهای کاربردی در حسابداری
حسابداری شرکت ها 2 تخصصی 2 کنترل های داخلی
  تخصصی 2 کارگاه حسابداری
  تخصصی 2 کارآموزی
حسابداری شرکت ها 2 اختیاری 2 حسابداری امور بانکی
    18 جمع