ترم اول
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد  درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
5 5  پایه مقدمات طراحی  معماری 1 1
2 1 1  پایه  بیان معماری 1 2
2 2  اصلی  مصالح ساختمانی 3
3 3  عمومی  زبان فارسی 4
2 2  پایه  زبان جبرانی 5
2 2  پایه  فیزیک جبرانی 6
2 2  پایه  ریاضی جبرانی 7
2 2  عمومی  اندیشه اسلامی 1 8
 جمع واحد                                                                   20 واحد
 ترم دوم
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد  درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
5 5  پایه مقدمات طراحی  معماری 2 1
2 2  پایه  بیان معماری 2 2
مقدمات طراحی  معماری 1 2 1 1  پایه  انسان طبیعت معماری 3
مقدمات طراحی  معماری 1 2 2  اصلی  معماری جهان 4
2 2  عمومی  ایستایی 5
2 1 1  عمومی  نقشه برداری 6
1 1  عمومی  تربیت بدنی 1 8
2 2  اندیشه اسلامی 2
2 2  ریاضیات در معماری
 جمع واحد                                                                         20 واحد
 ترم سوم
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد  درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
 بیان معماری 1 2 2  پایه  بیان معماری 3 1
مقدمات طراحی  معماری 1 5 5  پایه مقدمات طراحی  معماری 3 2
مقدمات طراحی  معماری2 2 1 1  پایه ارائه معماری به  کمک رایانه 3
مقدمات طراحی  معماری2 3 1 2  اصلی  معماری اسلامی 1 4
3 3  اصلی مقاومت مصالح و  سازه فلزی 5
مقدمات طراحی  معماری2 2 2  اصلی تنظیم شرایط  محیطی 6
2 2  عمومی تاریخ و فرهنگ  تمدن اسلامی 7
 جمع واحد                                                                         18 واحد
 ترم چهارم
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد  درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
مقدمات طراحی  معماری 2 5 5  اصلی  طرح معماری 1 1
مقدمات طراحی  معماری 3 1 1  پایه  اسکیس 1 2
 معماری جهان 2 2  اصلی  معماری اسلامی 2 3
مقدمات طراحی  معماری 3 2 2  اصلی فرآیند طراحی در  معماری 4
2 2  اصلی تاسیسات الکتریکی  نور و صدا 5
2 2  اصلی طراحی ساختمان  های بتنی 6
مقدمات طراحی

معماری1- مقدمات  طراحی معماری3

2 2  اصلی  معماری معاصر 1 7
2 2  اصلی انقلاب اسلامی  ایران 8
 جمع واحد                                                                           18 واحد
 ترم پنجم
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد  درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
مقدمات طراحی معماری ،بیان  معماری 2 5 5  اصلی  طرح معماری 2 1
 اسکیس 1 1 1  اصلی  اسکیس 2 2
 طراحی معماری 1 2 2  اصلی  ساختمان 1 3
 معماری معاصر 1 2 2  معماری معاصر 2 4
تنظیم شرایط  محیطی 2 2  اصلی تاسیسات مکانیکی  ساختمان 5
 طراحی معماری1 3 2 1  اصلی تحلیل و طراحی  روستا 6
 تربیت بدنی 1 1 1  عمومی  تربیت بدنی 2 7
2 2  عمومی  اخلاق اسلامی 8
 جمع واحد                                                                     18واحد
 ترم ششم
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد  درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
 طرح معماری 1 5 5  اصلی  طرح معماری 3 1
 طرح معماری 2 2 2  اصلی زبان تخصصی  معماری 2
 طراحی معماری 1 2 2  اصلی مبانی نظری  معماری 3
 ساختمان 1 2 2  اصلی  ساختمان 2 4
2 2 اختیاری-  اجباری مبانی معماری  داخلی 5
2 2  عمومی تفسیر موضوعی  قران 6
 طراحی معماری 1 2 2  اصلی مبانی برنامه ریزی  فضاهای شهری 7
طراحی ساختمان

های بتنی- ایستایی

2 2  اصلی سیستم های  ساختمانی 8
 جمع واحد                                                                     19 واحد
 ترم هفتم
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
 طرح معماری 3 5 5  اصلی  طرح معماری 4 1
مبانی برنامه ریزی  فضاهای شهری 3 1 2  اصلی طراحی فضاهای  شهری 2
 طراحی معماری 2 3 1 2  اصلی آشنایی با اصول

حفاظت و مرمت

3
 ساختمان 2 3 3  اصلی  طراحی فنی 4
 ساختمان 2 2 1 1  اصلی  متره و برآورد 5
2  عمومی  دانش خانواده 6
 عمومی 7
 جمع واحد                                                                18 واحد
 ترم هشتم
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
 طرح معماری 3 5 5  اصلی  طرح معماری 5 1
2 2  تخصصی  مهارت های زندگی 2
تمامی دروس طراحی  معماری 6 6  اصلی  طرح نهایی 3
 ساختمان 1 2 1 1  اصلی مدیریت و تشکیلات  کارگاهی 4
2 2  اختیاری  کارآموزی 5
 جمع واحد                                                                     17واحد