دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

 

ترم 1

 

 

 

 

  پیش نیاز 4 ریاضیات پیش دانشگاهی
  پیش نیاز 4 زبان پیش دانشگاهی
  پایه 3 اصول حسابداری ۱
  پایه 3 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
  عمومی 2 اندیشه اسلامی 1
  پایه 3 احکام کسب و کار
  19 جمع
دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

ترم 2

 

 

 

ریاضی پیش دانشگاهی پایه 3 ریاضیات پایه
اصول حسابداری 1 پایه 3 اصول حسابداری 2
اصلی 3 مبانی سازمان و مدیریت
زبان پیش دانشگاهی عمومی 3 زبان عمومی 1
پایه 3 کاربرد کامپیوتر در مدیریت
اصلی 3 آشنایی با قوانین کسب و کار
عمومی 2 اخلاق اسلامی
20 جمع

 

 

 

 

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

ترم 3

 

 

 

ریاضیات پایه پایه 3 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
ریاضیات پایه پایه 3 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
ریاضیات پایه پایه 3 اقتصاد خرد
مبانی سازمان و مدیریت اصلی 3 مدیریت رفتار سازمانی
تخصصی 2 زبان تخصصی 1
عمومی 2 انقلاب اسلامی و ریشه های آن
عمومی 3 زبان فارسی
19 جمع

 

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

 

ترم 4

 

 

 

اقتصاد خرد پایه 3 اقتصاد کلان
آمار و کاربرد آن در مدیریت پایه 3 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
اصلی 2 آموزش مهارت های حرفه ای
مدیریت رفتار سازمانی اصلی 3 مدیریت منابع انسانی
مبانی سازمان و مدیریت اصلی 3 فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
زبان تخصصی 1 تخصصی 2 زبان تخصصی 2
عمومی 2 تاریخ اسلام
عمومی 1 تربیت بدنی 1
19 جمع

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 5

 

 

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت اصلی 3 تحقیق در عملیات 1
اقتصاد کلان – اصول حسابداری 2 اصلی 3 مدیریا مالی 1 از منظر اسلام
اصول حسابداری 2 اصلی 3 حسابداری صنعتی 1
مبانی سازمان و مدیریت – اقتصاد کلان اصلی 3 بازاریابی و مدیریت بازار با رویکرد اسلامی
اصول حسابداری 2 تخصصی 3 حسابرسی 1
آمار و کاربرد آن در مدیریت پایه 3 روش تحقیق در مدیریت
تربیت بدنی 1 عمومی 1 تربیت بدنی 2
19 جمع
دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 6

 

 

 

تحقیق در عملیات 1 اصلی 3 تحقیق در عملیات 2
مدیریت مالی از منظر اسلام تخصصی 3 مدیریت مالی 2
اصلی 2 اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
بازار یابی و مدیریت بازار با رویکرد اسلامی تخصصی 3 حقوق بازرگانی
اقتصاد کلان – اقتصاد خرد اصلی 3 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
اقتصاد کلان تخصصی 3 بازرگانی بین المللی
عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن
19 جمع

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

ترم 7

 

 

 

اقتصاد کلان تخصصی 3 سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی
تحقیق در عملیات 2 تخصصی 3 سیستم های خرید انبار داری و توزیع
فنون تجزیه و تحلیل طراحی سیستم تخصصی 3 سیستم های اطلاعاتی مدیریت
اقتصاد کلان تخصصی 2 مبانی بانکداری و مدیریت بانک
بازرگانی بین المللی تخصصی 3 بازاریابی بین الملل
عمومی 2 اندیشه اسلامی 2
عمومی 2 مهارت زندگی
18 جمع

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

ترم 8

 

 

 

پایه 2 روانشناسی سازمانی
تحقیق در عملیات 1 اختیاری 3 مدیریت تولید و عملیات
تخصصی 3 مدیریت استراتژیک
بازاریابی بین المللی اختیاری 2 سمینار در مسائل بازاریابی اسلامی
سیستم اطلاعاتی تخصصی 3 تجارت الکترونیک
2 دانش خانواده
15 جمع