ترم اول
پیشنیاز یا همنیاز نوع نام درس
پایه ریاضی عمومی 2)3واحد(
جبرانی مصالح ساختمانی وتکنولوژی بتن)2واحد(
جبرانی آمار واحتمالات مهندسی)2واحد(
جبرانی برنامه نویسی کامپیوتر)3واحد(
اصلی)اجباری( مکانیک خاک ومهندسی پی)3واحد(
اصلی)اجباری( مقاومت مصالح)3واحد(
عمومی اندیشه اسلامی 2)2واحد(
عمومی انقلاب اسلامی ایران)2واحد(
22واحد

 

ترم دوم
پیشنیاز یا همنیاز نوع نام درس
ریاضی عمومی 1 عمومی تربیت بدنی2)1واحد(
آمار واحتمالات وبرنامه نویسی کامپیوتر پایه محاسبات عددی)2واحد(
عمومی تاریخ تحلیلی اسلام)2واحد(
   رسم فنی ونقشه کشی ساختمان اصلی)اجباری( طراحی معماری وشهرسازی)2واحد(
اصلی)اجباری( مقررات ملی ساختمان)2واحد(
       ایستایی اصلی)اجباری( مکانیک سیالات وهیدرولیک)3واحد(
مکانیک خاک ومصالح ساختمانی

 

وتکنولوژی بتن

اصلی)اجباری( راهسازی وروسازی راه)3واحد(
    مقاومت مصالح اصلی)اجباری( مکانیک ساختمان)3واحد(
مصالح ساختمانی وتکنولوژی بتن

 

ومقاومت مصالح

اصلی)اجباری( روش های مرمت

ابنیه)2واحد(

22واحد

 

ترم سوم
پیشنیاز یا همنیاز نوع نام درس
     آمار واحتمالات اصلی)اجباری( اصول مدیریت ساخت)2واحد(
مقاومت مصالح اختیاری آزمایشهای مخرب وغیر مخرب)1واحد(
طراحی معماری

 

وشهرسازی

اصلی)اجباری( اجزای ساختمان)2واحد(
  مقررات ملی ساختمان اصلی)اجباری( روشهای تعمیر ونگهداری ساختمان)2واحد(
مکانیک ساختمان ومصالح

 

ساختمانی وتکنولوژی بتن

اصلی)اجباری( ساختمان های بتن آرمه)3واحد(
    مکانیک ساختمان اصلی)اجباری( ساختمانهای فولادی)3واحد(
اصلی)اجباری( نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان)2واحد(
اصلی)اجباری( نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان)2واحد(
مقررات ملی ساختمان اختیاری اجرای ساختمانهابامصالح بنایی)2واحد(
 بعد از گذراندن 03واحد اصلی)اجباری( کارآموزی 1)1واحد(
22واحد

 

ترم چهارم
پیشنیاز یا همنیاز نوع نام درس
   اصول مدیریت ساخت اصلی)اجباری( ایمنی کارگاه )2واحد(
 ساختمان های بتن آرمه)0واحد( اصلی)اجباری( اجرای سازه های بتنی)2واحد(
ساختمان های بتن آرمه)0واحد( اختیاری قالب  وقالب بندی)2واحد(
مقررات ملی ساختمان اختیاری تولید صنعتی ساختمان)2واحد(
ساختمانهای فولادی اختیاری تکنولوژی وبازرسی جوش وکارگاه)2واحد(
مقررات ملی ساختمان اختیاری قراردادها ومبانی حقوقی)2واحد(
اصول مدیریت وساخت طراحی معماری وشهرسازی اختیاری فناوریهای نوین ساختمان)2واحد(
عمومی تفسیر موضوعی قران)2واحد(
اختیاری مهندسی مواد)2واحد(
    کارآموزی 1 اصلی)اجباری( کارآموزی 2)1واحد(
11واحد