ترم اول
 ملاحظات دروس

پیش نیاز

 تعداد واحد  نوع درس  نام درس  کد درس  ردیف
 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
4 1  تخصصی  طرح معماری 2 1
2 1  اصلی عناصر جزییات  ساختمانی2 2
2 2  اصلی آشنایی با معماری  اسلامی 2 3
2 2  پایه انسان ، طبیعت

،معماری

4
3 3  پایه  ریاضی عمومی 2 5
2 1 1  جبرانی طراحی با دست  آزاد 6
2 2  مهارت های زندگی 7
2 2  عمومی  اندیشه اسلامی 2 8
1 1  عمومی  تربیت بدنی 2 9
 جمع واحد                                                                                         20 واحد
 ترم دوم
 ملاحظات دروس پیش

نیاز

 تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
طراحی معماری

2

4 3 1  تخصصی  طراحی معماری 3 1
عناصر جزییات

ساختمانی 2

2 2  اصلی  سازه های فلزی 2
2 1 1  جبرانی  کاربرد کامپیوتر 3
عناصر جزییات

ساختمانی 2

2 1 1  اصلی مدیریت و  تشکیلات کارگاهی 4
عناصر جزییات

ساختمانی 2

2 1 1  اصلی تاسیسات مکانیکی  الکتریکی 5
2 1 1  اصلی شناخت و طراحی  روستا 6
2 2  اصلی آشنایی با معماری  معاصر 7
2 2  عمومی  تاریخ اسلام 8
 زبان خارجی 2 2  تخصصی  زبان تخصصی 9
 جمع واحد                     20 واحد
 ترم سوم
 ملاحظات دروس پیش

نیاز

 تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
طراحی معماری

3

4 3 1  تخصصی  طراحی معماری 4 1
3 1 2  تخصصی آشنایی با مرمت و  ابنیه 2
عناصر جزییات  ساختمانی2 2 2  اصلی روش های طراحی  و تولید صنعتی 3
2 2  اصلی مبانی نظری  معماری 4
سازه ها ی  فلزی 2 2  اصلی  سازه های بتنی 5
کاربرد کامپیوتر  جبرانی 3 2 1  پایه کاربرد نرم افزار  ترسیمی 6
تاسیسات

مکانیکی و  الکتریکی

2 2  اصلی تنظیم شرایط  محیطی 2 7
2 2  عمومی انقلاب اسلامی  ایران 8
 جمع واحد                       20 واحد
 ترم چهارم
 ملاحظات دروس پیش

نیاز

 تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
طراحی معماری

4

4 3 1  تخصصی  طراحی معماری 5 1
طراحی معماری

4،سازه های فلزی   و سازه های بتنی

6 6  تخصصی  طرح نهایی )پروژه( 2
2 2  تخصصی  کارآموزی 3
2 2  عمومی تفسیر موضوعی  قران 4
2 2  اختیاری تحلیل فضاهای  شهری 5
 جمع واحد                       16واحد