چارت ترمیک کارشناسی ناپیوسته

مخابرات انتقال

موسسه آموزش عالی مهرآیین

 

نیمسال اول
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها * 3  
2 فیزیک موج، ارتعاش و نور * 2  
3 الکترومغناطیس * 3  
4 ریاضیات کاربردی 3  
5 آمار و احتمالات در مخابرات 3  
6 محاسبات عددی و برنامه سازی پیشرفته 3 1
7 یکی از دروس معارف اسلامی 2  
جمع واحدها 19 1
نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 تکنولوژی مخابرات 3   تجزیه و تحلیل سیستم ها

ریاضیات کاربردی

آمار و احتمالات در مخابرات

2 سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستم‌های مخابراتی 2 1 مدار منطقی 1 (دیجیتال)
3 کارگاه الکترونیک   1 تکنولوژی الکترونیک
4 زبان تخصصی در سیستم های انتقال 1 1
5 کارگاه مخابرات   1
6 میدان‌ها و امواج 3   الکترومغناطیس
7 آزمایشگاه فیزیک موج، ارتعاش و نور *   1 فیزیک موج، ارتعاش و نور
8 مباحث ویژه کاربردی در مخابرات 3  
9 تربیت بدنی 2   1
10 یکی از دروس معارف اسلامی 2  
جمع واحدها 14 6

 

 

 

 

* گذراندن این دروس اجباری می‌باشد.

 

نیمسال تابستان اول
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 کارآموزی 1 *   5/1
2 مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج ** 4   فیزیک موج، ارتعاش و نور

* اولین تابستان پس از گذراندن دو ترم و در مراکز آموزش مخابرات بصورت تئوری و عملی به مدت 375 ساعت

* * در صورتی که این درس را در دوره کاردانی گذرانده اید نیازی به گذراندن این درس نیست.

 

 

 

نیمسال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 سیستم‌های انتقال شهری راه دور 2 1 تکنولوژی مخابرات

مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج

2 اصول قطعات مایکرویو در شبکه‌های مخابراتی 3   میدان‌ها و امواج
3 شبکه‌های انتقال داده‌ها در ایران 3   تکنولوژی مخابرات،

سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستم‌های مخابراتی

4 اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه 2   تکنولوژی مخابرات

فیزیک موج، ارتعاش و نور

5 آزمایشگاه مخابرات   1 تکنولوژی مخابرات
6 ریز پردازنده و کاربرد آن در مخابرات 3   سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستم‌های مخابراتی
7 یکی از دروس معارف اسلامی 2  
جمع واحدها 15 2

 

نیمسال چهارم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 آزمایشگاه سیستم‌های انتقال   1 سیستم‌های انتقال شهری راه دور، آزمایشگاه مخابرات
2 مخابرات ماهواره‌ای و کاربرد آن در ایران 2   سیستم‌های انتقال شهری راه دور

مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج

3 آزمایشگاه مایکرویو و آنتن [1]   1 اصول قطعات مایکرویو در شبکه‌های مخابراتی
4 بررسی و مشخصات کاربردی فیبر نوری در شبکه‌ها 2   اصول قطعات مایکرویو در شبکه‌های مخابراتی، اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه
5 آزمایشگاه شبکه‌های انتقال داده‌ها   1 شبکه‌های انتقال داده‌ها در ایران
6 سیستم‌های انتقال دیجیتال شهری و راه دور 3   سیستم‌های انتقال شهری راه دور
7 سیستم‌های رادیویی متحرک 3   سیستم‌های انتقال شهری راه دور
8 آزمایشگاه مخابرات نوری   1 اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه
9 طراحی و مهندسی شبکه‌های انتقال 2 1 اصول قطعات مایکرویو در شبکه‌های مخابراتی بررسی و مشخصات کاربردی فیبر نوری در شبکه‌ها، مخابرات ماهواره‌ای و کاربرد آن در ایران
10 یکی از دروس معارف اسلامی 2  
جمع واحدها 14 5

 

 

نیمسال تابستان دوم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 کارآموزی 2 *   5/1
2 پروژه 3 سال آخر
جمع واحدها   5/1 +3 واحد پروژه

* پس از اتمام دوره (O.T.J) به مدت 375 ساعت

 

توضیحات: دروس عمومی: 9 واحد، دروس پایه: 10 واحد، دروس اصلی: 14 واحد، دروس تخصصی اجباری (مشتمل بر پروژه و کارآموزی): 34 واحد، دروس اختیاری: 6 واحد، دروس جبرانی: گذراندن 9 واحد از این دروس شامل تجزیه و تحلیل سیستم ها، فیزیک موج و ارتعاش نور، آزمایشگاه فیزیک موج و ارتعاش نور و الکترو مغناطیس اجباری می باشد.

[1]اگر دانشجویی این درس را در دوره کاردانی گذرانده باشد به جای آن درس یک واحدی آزمایشگاه ریزپردازنده‌ها انتخاب خواهد کرد.