ترم اول
ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
1 1 آشنایي با كامپیوتر 1
1 2 لیمونولوژی1 2
2 اقتصاد منابع

طبیعي

3
1 1 فیزیولوژی جانوری 4
2 زیست شناسي 5
1 2 شیمي آلي 6
3 انسان و محیط

زیست

7
2 دروس معارف 8
جمع واحد                          19
ترم دوم

 

 

 

ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
1 2 هوا و اقلیم 1
2 اكولوژی جانوری 2
زیست شناسي 1 2 ژنتیک 3
1 تربیت بدني2 4
2 زبان جبراني 5
1 2 ماهي شناسي عمومی 6
1 1 بهسازی طبیعت و محیط زیست 7
2 مهارت زندگی دانشجویی 8
2 دروس معارف 9
جمع واحد                  20
ترم سوم
ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
2 اكولوژی دریا 1
فیزیولوژی

جانوری

1 1 پرنده شناسي 2
هوا و اقلیم 1 2 هیدرولوژی

عمومي

3
1 2 طرح آزمایشات کشاورزی 4
1 2 میکروبیولوژی

عمومي

5
1 1 آكواریوم وتاكسیدرمي 6
1 2 مرتعداری 7
2 دروس معارف 8
جمع واحد                         20
ترم چهارم
ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
1 1 كارتوگرافي 1
1 1 فنون مدیریت

حیات وحش

2
1 1 طراحي پارک های

ملي و جنگلي

3
انسان و محیط

زیست

2 ارزیابي محیط

زیست

4
1 1 محیط زیست وكشاورزی 5
2 ترویج و آموزش

منایع طبیعي

6
1 1 رسم فني 7
1 جلسه بحث 8
3 پروژه 9
2 دروس معارف 10
جمع واحد                      20