ترم اول
ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
1 1 آشنایي با كامپیوتر 1
2 اكولوژی دریا 2
2 اقتصاد منابع

طبیعي

3
2 تاسیسات شیلاتي 4
1 2 خاكشناسي عمومي 5
1 2 شیمي آلي 6
2 زیست شناسی 7
2 زبان جبراني 8
2 دروس معارف 9
ترم دوم

 

 

 

ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
1 2 هوا و اقلیم 1
2 ارزیابي محیط زیست 2
زیست شناسي 1 2 ژنتیک 3
1 2 تکثیر و پرورش ماهي 4
شیمی آلی 3 بیوشیمی 5
1 1 رسم فني 6
2 مهارت زندگی دانشجویی 7
2 دروس معارف 8
جمع واحد                  20

جمع واحد                20

ترم سوم
ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
اقتصاد منابع

طبیعي

2 ارزیابي ذخایر آبزیان 1
2 جنین شناسي ماهي 2
هوا و اقلیم 1 2 هیدرولوژی

عمومي

3
1 2 طرح آزمایشات کشاورزی 4
1 1 لیمونولوژی2 5
1 2 ماهي شناسي

سیستماتیک

6
1 تربیت بدني2 7
2 دروس معارف 8
جمع واحد                         18
ترم چهارم
ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
1 2 بیولوژی و شناخت

پرندگان آبزی

1
تکثیر و پرورش ماهي 1 1 تکثیرو پرورش

آبزیان

2
2 ترویج وآموزش

منابع

طبیعي

3
1 1 فیزیولوژی جانوری 4
1 1 هیدروتکنیک و

طراحي

استخر

5
1 1 هیدروشیمي 6
3 پروژه 7
2 دروس معارف 8
جمع واحد                      18