ترم اول
ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
1 1 آشنایي با كامپیوتر 1
3 اكولوژی 2
1 2 ترویج و آموزش

كشاورزی

3
1 2 ژنتیک 4
3 بیوشیمی 5
3 فیزیولوژی دام 6
2 دروس معارف 7
جمع واحد                19

 

 

ترم دوم

 

 

 

ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
1 2 آمار و احتمالات 1
ژنتیک 4 اصلاح نژاد دام

وطیور

2
بیوشیمی 2 2 تغذیه دام وطیور 3
1 1 ماشین های ویژه

دامپروری

4
بیوشیمی 1 2 گوشت و بازرسي 5
2 مهارت زندگی دانشجویی 6
2 دروس معارف 7
جمع واحد                  20
ترم سوم
ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
2 پرورش ماهی 1
تغذیه دام وطیور 1 2 تکنولوژی مواد خوراكي 2
تغذیه دام وطیور،  اصلاح نژاد دام

وطیور

1 3 مرغداری 3
آمار و احتمالات 1 2 طرح آزمایشات کشاورزی 4
1 2 شیر و فراورده های

آن

5
1 سمینار 6
1 تربیت بدني2 7
2 دروس معارف 8
جمع واحد                         19
ترم چهارم
ملاحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

نوع درس

 

نام درس

 

کد درس

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
تغذیه دام وطیور،  اصلاح نژاد دام

وطیور

1 3 گاوداری 1
تغذیه دام وطیور،  اصلاح نژاد دام

وطیور

1 3 گوسفندداری 2
گاوداری یا گوسفند داری یا مرغداری 2 مدیریت واحدهای

دامپروری

3
فیزیولوژی دام 1 1 بیماریها و ناهنجاریهای دستگاه تولید مثل 4
2 کارآموزی 5
2 دروس معارف 6
جمع واحد                  16