چارت ترمیک کارشناسی ناپیوسته

برق – انتقال و توزیع

موسسه آموزش عالی مهرآیین

 

 

نیمسال اول
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 مبانی ماشین‌های الکتریکی 2  
2 اصول فشار قوی و عایق‌ها 2  
3 ریاضیات مهندسی 3  
4 الکترومغناطیس 3   ریاضیات مهندسی
5 آمار و احتمال مهندسی 3   ریاضیات مهندسی
6 کاربرد کامپیوتر در شبکه‌های انتقال و توزیع 2  
7 مقررات نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌ها 1  
8 یکی از دروس معارف اسلامی 2  
جمع واحدها 18  

 

نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 اصول سرپرستی 2  
2 مدارهاي جریان متناوب 2   ریاضیات مهندسی
3 ماشین‌هاي الکتریکی 3   الکترومغناطیس
4 زبان تخصصی 2  
5 تاسیسات الکتریکی و پروژه 2 1 مدارهاي جریان متناوب
6 بررسی سیستم‌های قدرت (1) 3   ماشین‌هاي الکتریکی
7 تحقیق در عملیات و کنترل پروژه 3  
8 یکی از دروس معارف اسلامی 2  
جمع واحدها 19 1

 

نیمسال سوم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 آزمایشگاه مدارهاي جریان متناوب   1 مدارهاي جریان متناوب
2 آزمایشگاه ماشین‌هاي الکتریکی (1)   1 ماشین‌هاي الکتریکی
3 بررسی سیستم‌های قدرت (2) 3   بررسی سیستم‌های قدرت (1)
4 حفاظت سیستم‌هاي قدرت 2   بررسی سیستم‌های قدرت (2)
5 فشار قوی و عایق‌ها 2   بررسی سیستم‌های قدرت (1)
6 تجهیزات پست 2 1 فشار قوی و عایق‌ها
7 طراحی و توسعه شبکه‌هاي

توزیع و پروژه

2 1 تاسیسات الکتریکی و پروژه
8 کارگاه تخصصی تابلو   1
9 کارگاه تخصصی مدارهای فرمان   1
10 نقشه برداري خطوط انتقال

و توزیع

  1
11 یکی از دروس معارف اسلامی 2  
جمع واحدها 13 7

 

 

نیمسال چهارم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 آزمایشگاه ماشین‌هاي الکتریکی (2)   1 آزمایشگاه ماشین‌هاي الکتریکی (1)
2 آزمایشگاه حفاظت سیستم‌هاي قدرت   1 حفاظت سیستم‌هاي قدرت
3 آزمایشگاه عایق‌های فشار قوی   1 فشار قوی و عایق‌ها
4 نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی الکتریکی   1
5 کارگاه تخصصی توزیع هوایی   1 طراحی و توسعه شبکه‌هاي

توزیع و پروژه

6 کارگاه تخصصی ترانسفورماتور   1 ماشین‌هاي الکتریکی
7 مدیریت توزیع مصرف برق 3   طراحی و توسعه شبکه‌هاي

توزیع و پروژه

8 تربیت بدنی (2)   1
9 یکی از دروس معارف اسلامی 2  
10 کارآموزی   3 بعد از ترم دوم
11 پروژه   3 بعد از ترم سوم
جمع واحدها 5 13