ترم اول
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
2 0 2 جبرانی ریاضی جبرانی 1
2 0 2 جبرانی فیزیک جبرانی 2
3 1 2 پایه شیمی عمومی 3
3  

0

 

3

 

پایه

 

بیولوژی سلولی

4
2 0 2 جبرانی زبان انگلیسی جبرانی 5
3 0 3 عمومی زبان فارسی 6
2 0 2 مهارتهای زندگی 7
جمع واحد    17
ترم دوم
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
شیمی عمومی 3 1 2 پایه شیمی آلی 1
3 0 3 پایه ریاضی عمومی 2
3 1 2 پایه میکروبیولوژی عمومی 3
3  

1

 

2

 

پایه

 

فیزیک عمومی

4
2 0 2 تخصصی

الزامی

تکنولوژی پس از

برداشت

5
3 0 3 عمومی زبان عمومی 6
3 1 2 پایه کاربرد کامپیوتر 7
جمع واحد    20
ترم سوم
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
شیمی آلی 3 0 3 پایه بیوشیمی عمومی 1
ریاضی عمومی 3 1 2 پایه آمار و احتماالت 2
بیوشیمی عمومی همنیاز 3  

0

 

3

تخصصی الزامی  

شیمی مواد غذایی1

3
میکروبیولوژی عمومی 3  

1

 

2

تخصصی الزامی میکروبیولوژی مواد غذایی1 4
2 2 0 تخصصی

الزامی

عملیات کارگاهی 5
2 0 2 عمومی اندیشه اسالمی1 6
بیولوژی سلولی 3 0 3 تخصصی

الزامی

علوم پایه کشاورزی 7
جمع واحد  19
ترم چهارم
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
شیمی عمومی 3 1 2 پایه شیمی تجزیه 1
میکروبیولوژی مواد

غذایی1

2 1 1 تخصصی

الزامی

میکروبیولوژی مواد

غذایی2

2
شیمی مواد غذایی1 2 0 2 تخصصی

الزامی

شیمی مواد غذایی2 3
 

آمار و احتماالت

3  

1

 

2

تخصصی الزامی طرح آزمایشات در صنایع غذایی 4
ریاضی عمومی 3 0 3 تخصصی

الزامی

اصول مهندسی صنایع

غذایی1

5
2 1 1 پایه رسم فنی و نقشه کشی 6
2 0 2 عمومی تفسیر موضوعی قرآن

کریم

7
1 1 0 پایه تربیت بدنی1 8
جمع واحد    18
ترم پنجم
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
شیمی مواد غذایی2،

شیمی تجزیه

3 2 1 تخصصی

الزامی

تجزیه مواد غذایی 1
شیمی مواد غذایی2،

میکروبیولوژی مواد غذایی2

3  

0

 

3

تخصصی الزامی اصول نگهداری مواد غذایی 2
شیمی مواد غذایی2، میکروبیولوژی مواد

غذایی2

2  

0

 

2

تخصصی الزامی تکنولوژی شیر و فراورده های آن1 3
اصول مهندسی صنایع غذایی1 3  

0

 

3

تخصصی الزامی اصول مهندسی صنایع غذایی2 4
زبان انگلیسی 2 0 2 تخصصی

انتخابی

زبان انگلیسی تخصصی 5
2 0 2 تخصصی

انتخابی

غذاهای فراسودمند 6
2 0 2 عمومی انقالب اسالمی ایران 7
2 0 2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 8
جمع واحد   19
ترم ششم
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
اصول مهندسی

صنایع غذایی2

3 1 2 تخصصی

الزامی

عملیات واحد در

مهندسی صنایع غذایی

1
اصول نگهداری مواد

غذایی، شیمی مواد غذایی2

2  

0

 

2

تخصصی الزامی اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک 2
تکنولوژی شیر و

فراورده های آن1

3 1 2 تخصصی

الزامی

تکنولوژی شیر و فراورده

های آن2

3
 

شیمی مواد غذایی2

3  

1

 

2

تخصصی الزامی تکنولوژی روغن های خوراکی 4
3 3 0 تخصصی

الزامی

کارورزی1 5
میکروبیولوژی مواد

غذایی2

2 0 2 تخصصی

انتخابی

صنایع تخمیری 6
2 0 2 عمومی تاریخ تحلیلی صدر

اسالم

7
جمع واحد    18
ترم هفتم
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
اصول مهندسی

صنایع غذایی1

3 1 2 تخصصی

الزامی

تکنولوژی قند 1
شیمی مواد غذایی2 3 1 2 تخصصی

الزامی

تکنولوژی غالت 2
اصول نگهداری مواد

غذایی

3 1 2 تخصصی

الزامی

کنسروسازی 3
 

شیمی مواد غذایی2

2  

0

 

2

تخصصی الزامی  

صنایع آشامیدنی

4
طرح آزمایشات در

صنایع غذایی

3 1 2 تخصصی

الزامی

کنترل کیفیت مواد

غذایی

5
شیمی مواد غذایی2 3 0 3 تخصصی

الزامی

تغذیه 6
اندیشه اسالمی1 2 0 2 عمومی اندیشه اسالمی2 7
1 1 0 عمومی ورزش1 8
جمع واحد     20
ترم هشتم
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
شیمی مواد غذایی2، میکروبیولوژی مواد

غذایی2

3  

1

 

2

تخصصی الزامی تکنولوژی گوشت و شیالت 1
عملیات واحد در صنایع غذایی 3  

1

 

2

تخصصی الزامی اصول طراحی کارخانجات صنایع

غذایی

2
3 3 0 تخصصی

الزامی

کارورزی2 3
3  

0

 

3

تخصصی انتخابی فناوری بازیافت و تبدیل

ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی

4
3 0 3 تخصصی

الزامی

اقتصاد و مدیریت

صنعتی

5
2 0 2 عمومی اخالق اسالمی 6
جمع واحد   17