نیمسال اول
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
2 ریاضی پیش 1
2 فیزیک پیش 2
2 زبان پیش 3
3 زبان فارسی 4
2 مبانی مهندسی نرم افزار 5
2 مهارت های زندگی دانشجویی 6
1 2 برنامهسازی پیشرفته 2 7
2 سیستم عامل 2 8
سیستم عامل 2 1 کارگاه سیستم عامل 2 9
1 مبانی اینترنت 11
3 17 جمع واحدها

نیمسال دوم
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
فیزیک پیش 2 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 1
زبان پیش 3 زبان خارجی 2
ریاضی پیش 3 ریاضی عمومی 3
برنامهسازی

پیشرفته 2

3 ذخیره و بازیابی اطالعات 4
برنامهسازی پیشرفته 1 1 2 برنامهسازی پیشرفته 2 5
سیستم عامل 2 و

کارگاه سیستم عامل 2

2 شبکههای محلی کامپیوتری 6
شبکههای محلی

کامپیوتری

 

1

 

 

کارگاه شبکههای کامپیوتری

 

7

2 اخالق و تربیت اسالمی 8
1 آزمایشگاه نرمافزارهای گرافیکی 9
3 17 جمع واحدها

نیمسال سوم
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
1 شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری 1
2 اندیشه اسالمی 1 2
برنامهسازی پیشرفته 1 1 2 زبان ماشین و اسمبلی 3
ریاضی عمومی 2 ریاضی کاربردی 4
ریاضی عمومی 2 آمار و احتماالت 5
2 مبانی الکترونیک 6
مبانی الکترونیک 1 کارگاه مبانی الکترونیک 7
برنامهسازی پیشرفته 1 1 2 ساختمان دادهها 8
2 اصول سرپرستی 9
زبان خارجی 2 زبان فنی 11
3 17 جمع واحدها

نیمسال چهارم
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
مبانی الکترونیک 1 2 سختافزار کامپیوتر 2 1
مبانی اینترنت 1 1 برنامه نویسی مبتنی بر وب 2
ذخیره و بازیابی اطلاعات 2 پایگاه دادهها 3
پایگاه دادهها 1 آزمایشگاه پایگاه دادهها 4
1 1 مباحث ویژه 5
2 پروژه 6
2 کارآموزی 7
1 1 کارآفرینی و پروژه 8
1 1 درس انتخابی 9
2 دانش خانواده 11
1 تربیت بدنی 1 11
11 11 جمع واحدها

دروس انتخابی
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
1 1 محیطهای چند رسانهای 1
آمار و احتماالت 1 1 نرمافزارهای ریاضی و آمار 2
برنامهسازی پیشرفته 2 1 1 گرافیک کامپیوتری 3