ترم اول
 ملاحظات دروس پیش

نیاز

 تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد  درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
2 1 1  پایه  هندسه ترسیمی 1
3 3  پایه  ترسیم فنی 2
3 2 1  پایه  درک و بیان معماری 1 3
2 2  جبرانی  شناخت مواد و مصالح 4
2 2  عمومی  اندیشه اسلامی 1 5
2 2  جبرانی  ریاضی پیش دانشگاهی 6
2 2  جبرانی  فیزیک پیش دانشگاهی 7
3 3  عمومی  زبان فارسی 8
1 1  عمومی  تربیت بدنی 1 9
 جمع واحد                                                                             22 واحد
 ترم دوم
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد  درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
درک و بیان  معماری 1 3 2 1  اصلی  درک و بیان معاری 2 1
هندسه

ترسیمی

2 1 1  اصلی  پرسپکتیو 2
3 3  پایه  ریاضی عمومی 1 3
2 2  پایه  فیزیک مکانیک 4
درک و بیان معماری 1،ترسیم  فنی 3 2 1  اصلی تمرین های معماری

1

5
3 3  عمومی  زبان خارجی 6
2 2  اصلی آشنایی با معماری  جهان 7
2 2  تخصصی  اصول سرپرستی 8
 جمع واحد                                                                             22 واحد
 ترم سوم
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد  درس

 

ردیف

 جمع  کارگاهی  عملی  نظری
 تمرین معماری 1 3 2 1  اصلی  تمرین معماری 2 1
 ریاضی عمومی 1 2 2  اصلی  ایستایی 1 2
 ترسیم فنی 2 1 1  اصلی عناصر جزییات

ساختمانی 1

3
 ترسیم فنی 2 2  اصلی  تنظیم شرایط 1 4
 زبان خارجه 2 2 2  تخصصی  زبان فنی 5
 ترسیم فنی 2 1 1  تخصصی  نقشه برداری 6
3 2 1  اصلی کاربرد نرم افزارهای  رایا نه ای در معماری 7
2 2  عمومی آیین زندگی )اخلاق و  تربیت اسلامی( 8
2 2  انتخابی آشنایی با مقررات ملی  ساختمان 9
 جمع واحد                                                                             22 واحد
 ترم چهارم
 ملاحظات  دروس پیش نیاز  تعداد واحد  

نوع  درس

 

نام درس

 

کد  درس

 

ردیف

جم ع کارگاه ی  عملی  نظری
4 3 1  تخصصی  طراحی معماری 1 1
عناصر جزییات  ساختمانی

1،تمرین های معماری 2 و  ایستایی 1

4 4  تخصصی طراحی فنی  ساختمان 2
2 1 1  تخصصی  متره و برآورد 3
2 1 1  تخصصی  روستا 1 4
ایستایی

1،فیزیک  مکانیک

2 2  تخصصی  کارآموزی 5
2 2  اصلی  ایستایی 2 6
2 2  عمومی  دانش خانواده 7
درک و بیان معماری 2،ترسیم  فنی 2 1 1  اصلی آشنایی با معماری  اسلامی 1 8
 جمع واحد                                                                           22  واحد