ترم اول
پیشنیاز یا همنیاز نوع نام درس
جبرانی ریاضی جبرانی)2واحد(
جبرانی فیزیک جبرانی)2واحد(
جبرانی زبان جبرانی)2واحد(
اصلی استاتیک)2واحد(
عمومی زبان فارسی)3واحد(
اصلی تعمیر ونگهداری ساختمان)2واحد(
اصلی زمین شناسی کاربردی)2واحد(
اصلی کارگاه تاسیسات برقی)1واحد(
اصلی کارگاه تاسیسات مکانیکی)1واحد(
تخصصی نقشه برداری ساختمان)3واحد(
22واحد
ترم دوم
پیشنیاز یا همنیاز نوع نام درس
تخصصی اصول سرپرستی)2واحد(
زبان جبرانی عمومی زبان خارجی)3واحد(
ریاضی جبرانی پایه ریاضی عمومی1)3واحد(
پایه فیزیک مکانیک)2واحد(
اصلی مکانیک خاک وپی سازی)3واحد(
اصلی آشنایی با مبانی معماری وپروژه)2واحد(
استاتیک اصلی مقاومت مصالح)3واحد(
عمومی اندیشه اسلامی)2واحد(
22واحد
ترم سوم
پیشنیاز یا همنیاز نوع نام درس
اصلی تجهیز وراه اندازی کارگاه)2واحد(
ریاضی عمومی1 اصلی ریاضی عمومی 2)2واحد(
اصلی کاربرد کامپیوتردرساختمان)2واحد(
عمومی اخلاق  وتربیت اسلامی)2واحد(
فیزیک مکانیک پایه آزمایشگاه فیزیک مکانیک(1واحد)
پایه فیزیک حرارت(2واحد)
زبان خارجی تخصصی زبان فنی(2واحد)
زمین شناسی کاربردی تخصصی ماشین آلات ساختمانی(1واحد)
نقشه برداری ساختمان ،مبانی معماری وپروژه تخصصی محوطه سازی وپروژه(2واحد)
مقاومت مصالح تخصصی روشهای محاسبات ساختمانهای فلزی(2واحد)
مکانیک خاک وپی سازی تخصصی آزمایشگاه مکانیک خاک(1واحد)
مقاومت مصالح تخصصی کارگاه اسکلت فلزی وجوشکاری(1واحد)
22واحد
ترم چهارم
پیشنیاز یا همنیاز نوع نام درس
مقاومت مصالح تخصصی محاسبات ساختمان های بتنی)2واحد(
تخصصی نقشه کشی ساختمانهای بتنی)2واحد(
مبانی معماری وپروژه تخصصی متره وبرآورد)2واحد(
مکانیک خاک وپی سازی تخصصی آیین نامه های ساختمانی)2واحد(
مقاومت مصالح تخصصی تحلیل مقدماتی سازه ها)2واحد(
تخصصی تکنولوژی وکارگاه قالب بندی وآرماتور)3واحد(
مکانیک خاک وپی سازی تخصصی آزمایشگاه بتن وسایر مصالح)1واحد(
فیزیک حرارت پایه آزمایشگاه فیزیک حرارت)1واحد(
تخصصی کارآموزی)2()2واحد(
عمومی تربیت بدنی)1واحد(
عمومی دانش خانواده)2واحد(
22واحد