نیمسال اول
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 ریاضی جبرانی 2 0    
2 فیزیک جبرانی 2 0    
3 کارگاه ورق کاری و جوشکاری 0 1    
4 اندیشه اسلامی (1) 2 0    
5 زبان جبرانی 2 0    
6 الکترونیگ عمومی 3 0    
7 تربیت بدنی (1) 0 1    
8 زبان فارسی 3 0    
9 دانش خانواده 2 0    
10 مهارت‌های زندگی 2 0    
جمع واحدها 18 2  

 

نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 ریاضی عمومی 3 0 ریاضی جبرانی  
2 فیزیک عمومی 2 0 فیزیک جبرانی  
3 زبان عمومی 3 0 زبان جبرانی  
4 تحلیل مدارهای الکتریکی 3 0    
5 اندازه گیری الکتریکی 2 0   آز- اندازه گیری الکتریکی
6 آز- اندازه گیری الکتریکی 0 1   اندازه گیری الکتریکی
7 کارگاه مدارفرمان 0 1    
8 مبانی دیجتال 2 0 الکترونیک عمومی  
9 ایمنی دربرق 1 0    
10 کنترل صنعتی 2 0 الکترونیک عمومی  
جمع واحدها 18 2  

 

نیمسال سوم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 فیزیک الکتریسته و مغناطیس 2 0 فیزیک عمومی  
2 مکانیک کاربردی 2 0 فیزیک عمومی  
3 ریاضی کاربردی 2 0 ریاضی عمومی  
4 کارگاه سیم پیچی (1) 0 1    
5 آز مدارهای الکتریکی 0 1 تحلیل مدارهای الکتریکی  
6 آز- الکترونیک عمومی 0 1 الکترونیک عمومی  
7 الکترونیک صنعتی 3 0 الکترونیک عمومی  
8 هیدرولیک پنوماتیک 2 0 فیزیک عمومی  
9 آز- هیدرولیک پنوماتیک 1 0   هیدرولیک پنوماتیک
10 زبان فنی 2 0 زبان عمومی  
11 کاربرد رایانه در برق 1 1   آز -مدارالکتریکی
12 آز ماشین الکتریکی (1) 0 1    
جمع واحدها 15 5  

 

 

 

نیمسال چهارم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 ماشین الکتریکی سه فاز 2 0 فیزیک الکتریسته و مغناطیس  
2 کارگاه سیم پیچی (2) 0 1 کارگاه سیم پیچی (1)  
3 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 0 1 الکترونیک صنعتی  
4 آزمایشگاه دیجیتال 0 1 مبانی دیجیتال  
5 آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی (2) 0 1 آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی (1)  
6 ماشین‌های الکتریکی مخصوص 2 0   ماشین‌های الکتریکی سه فاز
7 مبانی سیستم‌های قدرت 2 0   ماشین‌های الکتریکی سه فاز
8 آزمایشگاه کنترل صنعتی 0 1 کنترل صنعتی  
9 اصول سرپرستی 2 0    
10 کارآفرینی و پروژه 1 1 مبانی دیجیتال  
11 کار آموزی 0 2 ترم آخر  
12 کاربرد میکروکنترلرها 2 0    
13 روشنایی فنی 2 0    
14 اخلاق و تربیت اسلامی 2 0    
مجموع واحد 15 8