نیمسال اول
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
۲ انقلاب اسلامی ایران 1
۲ مهارت های زندگی دانشجویی ۲
3 زبان فارسی 3
3 زبان انگلیسی 4
3 ریاضی عمومی 1 5
3 فیزیک 1 6
3 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 7
۲ 17 جمع واحدها
نیمسال دوم
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
۲ یکی از دروس معارف اسالمی 1
1 تریت بدنی 1 ۲
ریاضی عمومی 1 3 ریاضی عمومی ۲ 3
ریاضی عمومی 1 3 فیزیک ۲ 4
مبانی کامپیوتر و برنامه

سازی

1 کارگاه کامپیوتر 5
ریاضی عمومی 1 و مبانی کامپیوتر و برنامه

سازی

 

 

3

 

ریاضیات گسسته

 

6

مبانی کامپیوتر و برنامه

سازی

3 برنامه سازی پیشرفته 7
زبان خارجی ۲ زبان تخصصی 8
۲ 16 جمع واحدها
نیمسال سوم
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
۲ تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1
ریاضی عمومی ۲ 3 آمار و احتمال مهندسی ۲
فیزیک ۲ 1 آزمایشگاه فیزیک ۲ 3
ریاضیات گسسته و برنامه سازی

پیشرفته

 

 

3

 

ساختمان های داده

 

4

ریاضیات گسسته 3 مدارهای منطقی 5
برنامه سازی

پیشرفته

3 تحلیل و طراحی سیستم ها 6
ریاضی عمومی 1 3 معادالت دیفرانسیل 7
1 تربیت بدنی ۲ 8
۲ 17 جمع واحدها
نیمسال چهارم
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
۲ اخالق و تربیت اسالمی 1
معادالت دیفرانسیل 3 مدارهای الکتریکی ۲
ساختمان های داده 3 نظریه زبان ها و ماشین ها 3
ریاضی عمومی۲ و

معادالت دیفراسیل

3 ریاضیات مهندسی 4
مدارهای منطقی 3 معماری کامپیوتر 5
معماری کامپیوتر مدارهای منطقی 1 آزمایشگاه مدارهای منطقی و

معماری کامپیوتر

6
زبان تخصصی ۲ روش پژوهش و ارائه 7
1 16 جمع واحدها
نیم

سال پنجم

همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
ساختمان های داده

و معماری کامپیوتر

3 سیستم های عامل 1
سیستم های عامل 1 آزمایشگاه سیستم های عامل ۲
ساختمان های داده 3 طراحی الگوریتم ها 3
ساختمان های داده 3 پایگاه داده ها 4
ساختمان های داده 3 اصول طراحی کامپایلر 5
تحلیل و طراحی

سیستم ها

3 مهندسی نرم افزار 6
1 15 جمع واحدها
نیمسال ششم
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
۲ تفسیر موضوعی قرآن 1
معماری کامپیوتر 3 طراحی کامپیوتری سیستم های

دیجیتال

۲
ریاضیات مهندسی 3 سیگنال ها و سیستم ها 3
معماری کامپیوتر 3 ریزپردازنده و زبان اسمبلی 4
سیستم های عامل 3 شبکه های کامپیوتری 5
ساختمان های داده 3 هوش مصنوعی و سیستم های

خبره

6
شبکه های

کامپیوتری

1 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 7
1 17 جمع واحدها
نیمسال هفتم
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
ریز پردازنده و

زبان اسمبلی

1 آزمایشگاه ریزپردازنده 1
اصول طراحی

کامپایلر

3 طراحی زبان های برنامه سازی ۲
پایگاه داده ها شبکه های

کامپیوتری

3 مهندسی اینترنت 3
تحلیل و طراحی سیستم ها 3 تعامل انسان و کامپیوتر(تمرکز) 4
تحلیل و طراحی سیستم ها 3 آزمون نرم افزار(تمرکز) 5
3 مباحث ویژه 1 6
هم نیاز درس تحلیل

و طراحی سیستم ها

1 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 7
۲ 15 جمع واحدها
نیمسال هشتم
همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف
عملی نظری
 

تحلیل و طراحی سیستم ها

3 روش های رسمی در مهندسی نرم افزار

(تمرکز)

1
برنامه سازی پیشرفته 3 طراحی شی گرای سیستم ها(تمرکز) ۲
بعد از ۸8 واحد 1 کارآموزی 3
بعد از ۸۸1 واحد 3 پروژه 4
3 مباحث ویژه ۲ 5
هم نیاز درس سیگنال ها

و سیستم ها

1 کارگاه برنامه نویسی متلب 6
۲ دانش خانواده 7
5 11 جمع واحدها