ترم اول
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
3 1 2 تخصصی

مشترک

میکروبیولوژی صنعتی 1
3 0 3 تخصصی

مشترک

خواص شیمیایی و

عملکردی مواد غذایی

2
2  

1

 

1

تخصصی الزامی کاربرد نرم افزارهای

محاسباتی در صنایع غذایی

3
2  

0

 

2

 

اختیاری

 

روش تحقیق

4
جمع واحد    10
ترم دوم
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
3  

1

 

2

تخصصی

 

مشترک

خواص فیزیکی مواد غذایی 1
1  

0

 

1

تخصصی

 

مشترک

 

سمینار 1

2
3 0 3 تخصصی

الزامی

پدیده های انتقال در

صنایع غذایی

3
2  

0

 

2

 

اختیاری

فرایندهای غیرحرارتی مواد غذایی 4
جمع واحد    9
ترم سوم
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
3  

1

 

2

تخصصی

 

مشترک

روشهای نوین آزمایشگاهی 1
1 0 1 اختیاری سمینار 2 2
3 0 3 تخصصی

الزامی

عملیات واحد پیشرفته 3
جمع واحد  7
ترم چهارم
مالحظات دروس پیش نیاز تعداد واحد  

 

نوع درس

 

 

نام درس

 

 

کد درس

 

 

ردیف

جمع کارگاهی عملی نظری
6 6 0 تخصصی پایان نامه 1
جمع واحد     6