هدف درس : آشنایی با تکنیک های کمی ( مقداری ) و استفاده از آنها در تصمیم گیری های مدیریت

 • برنامه ریزی خطی1
 • برنامه ریزی خطی2
 • انواع برنامه های خطی1
 • انواع برنامه های خطی2
 • برنامه ریزی با اعداد صحیح1
 • برنامه ریزی با اعداد صحیح2
 • برنامه ریزی با اعداد صحیح3
 • مسئله حمل و نقل1
 • مسئله حمل و نقل2
 • مدل های شبکه ای 1CPM/PERT
 • مدل های شبکه ای 2CPM/PERT
 • کنترل موجودی انبار در حالت احتمالی1
 • کنترل موجودی انبار در حالت احتمالی2
 • کنترل موجودی انبار در حالت احتمالی3
 • مدل های تصمیم گیری در شرایط تعارض1
 • مدل های تصمیم گیری در شرایط تعارض2