هدف درس : آشنایی با تکنیک های کمی ( مقداری ) و استفاده از آنها در تصمیم گیری های مدیریت

 • تصمیم گیری و معادله تصمیم1
 • تصمیم گیری و معادله تصمیم2
 • تعریف پژوهش عملیاتی و ارتباط آن با تصمیم گیری1
 • تعریف پژوهش عملیاتی و ارتباط آن با تصمیم گیری2
 • انواع مدل های تصمیم گیری و تعاریف آنها1
 • انواع مدل های تصمیم گیری و تعاریف آنها2
 • تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل1
 • تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل2
 • تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل3
 • تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل4
 • تصمیم گیری تحت شرایط ریسک 1
 • تصمیم گیری تحت شرایط ریسک2
 • مدل های مشابه و احتمالی قسمت اول
 • مدل های مشابه و احتمالی قسمت دوم
 • مدل های ریاضی و احتمالی قسمت سوم
 • مدل های شمایل و احتمالی قسمت چهارم