هدف درس : آشنایی دانشجویان با کاربرد عملی کلیه دروس آموخته شده در طی دوره می باشد

 1. طراحی یک سیستم انبارداری1
 2. طراحی یک سیستم انبارداری2
 3. طراحی یک سیستم انبارداری3
 4. طراحی یک سیستم محاسبه پرداخت حقوق1
 5. طراحی یک سیستم محاسبه پرداخت حقوق2
 6. طراحی یک سیستم محاسبه پرداخت حقوق3
 7. طراحی یک مدل مالی یا سیستم حقوق و دستمزد ساده با نرم افزار1
 8. طراحی یک مدل مالی یا سیستم حقوق و دستمزد ساده با نرم افزار2
 9. طراحی یک مدل مالی یا سیستم حقوق و دستمزد ساده با نرم افزار3
 10. طراحی یک مدل مالی یا سیستم حقوق و دستمزد ساده با نرم افزار4
 11. طراحی یک سیستم حسابداری مالی ( میدانی ، کتابخانه ای ) با قیمت تمام شده1
 12. طراحی یک سیستم حسابداری مالی ( میدانی ، کتابخانه ای ) با قیمت تمام شده2
 13. طراحی یک سیستم حسابداری مالی ( میدانی ، کتابخانه ای ) با قیمت تمام شده3
 14. نحوه عمل حسابداری ( سیستم حسابداری ) خاص مانند دامپروری ، کشاورزی1
 15. نحوه عمل حسابداری ( سیستم حسابداری ) خاص مانند دامپروری ، کشاورزی2
 16. نحوه عمل حسابداری ( سیستم حسابداری ) خاص مانند دامپروری ، کشاورزی3