هدف درس : آشنایی با مفهوم و دیدگاه های موجود در زمینه توسعه ، اهداف و ابعاد توسعه ، ویژگی های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، عوامل و موانع توسعه ، سیاست ها و راهبرد های توسعه ، تاریخچه ای از توسعه در ایران

 1. مفهوم های پایه
 2. مکتب های اقتصادی و توسعه
 3. تحولات جهانی و توسعه1
 4. تحولات جهانی و توسعه2
 5. تحولات داخلی و توسعه1
 6. تحولات داخلی و توسعه2
 7. مساله های پایه ای امروز و توسعه
 8. بخش های اقتصادی و توسعه1
 9. بخش های اقتصادی و توسعه2
 10. عوامل ، سیاست ها و راهبرد های توسعه
 11. تاریخچه توسعه در ایران1
 12. تاریخچه توسعه در ایران2
 13. توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی1
 14. توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی2
 15. سیاست ها و راهبردهای توسعه برای ایران1
 16. سیاست ها و راهبردهای توسعه برای ایران2