نیمسال اول
 

همنیاز

 

پیشنیاز

تعداد واحد  

نام درس

 

ردیف

عملی نظری
ریاضی عمومی 2 معادالت دیفرانسیل 1
ریاضی عمومی 2 ریاضیات گسسته 2
1 1 زبان ماشین و اسمبلی 3
1 2 طراحی الگوریتمها 4
3 زبان تخصصی نرمافزار 5
2 اندیشه اسالمی )2( 6
1 2 درس اختیاری 7
3 14 جمع واحدها
نیمسال دوم
 

همنیاز

 

پیشنیاز

تعداد واحد  

نام درس

 

ردیف

عملی نظری
آمار و احتمال )1( 2 آمار و احتماالت مهندسی 1
مدار منطقی و

زبان ماشین و اسمبلی

2 معماری کامپیوتر 2
معادالت دیفرانسیل 2 ریاضی مهندسی 3
طراحی الگوریتم 1 2 هوش مصنوعی 4
2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 5
3 مهندسی نرمافزار 6
مهندسی نرمافزار 1 آزمایشگاه مهندسی نرمافزار 7
معماری کامپیوتر 1 آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8
1 2 درس اختیاری 9
4 15 جمع واحدها
نیمسال سوم
 

همنیاز

 

پیشنیاز

تعداد واحد  

نام درس

 

ردیف

عملی نظری
2 انقالب اسالمی ایران 1
1 2 مهندسی اینترنت 2
زبان ماشین و اسمبلی 1 2 برنامهسازی سیستم 3
2 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 4
1 2 گرافیک کامپیوتری )1( 5
مهندسی نرمافزار 1 2 شبیهسازی کامپیوتری 6
1 2 درس اختیاری 7
5 14 جمع واحدها
نیمسال چهارم
 

همنیاز

 

پیشنیاز

تعداد واحد  

نام درس

 

ردیف

عملی نظری
با نظر گروه بعد از ترم 2 1 2 مباحث ویژه 1
با نظر گروه و متناسب با

مجموع دروس اختیاری

3 پروژه نرمافزار 2
با نظر گروه و متناسب با

مجموع دروس اختیاری

3 کارآموزی 3
2 تفسیر موضوعی قرآن 4
1 تربیت بدنی )2( 5
1 2 درس اختیاری 6
9 6 جمع واحدها
دروس اختیاری
 

همنیاز

 

پیشنیاز

تعداد واحد  

نام درس

 

ردیف

عملی نظری
2 سیستم عامل شبکه 1
سیستم عامل

شبکه

2 کارگاه سیستم عامل شبکه 2
سیستم عامل

شبکه

2 نصب و راه اندازی شبکه 3
مهندسی اینترنت 1 2 طراحی صفحات وب 4
هوش مصنوعی 1 2 سیستمهای خبره 5
1 2 محیطهای چند رسانهای 6
برنامهسازی سیستم و

طراحی الگوریتم

1 2 طراحی و پیادهسازی زبانهای

برنامهنویسی

7
گرافیک کامپیوتری )1( 1 2 گرافیک کامپیوتری )2( 8
1 2 ایجاد بانکهای اطالعاتی 9
1 2 طراحی سیستمهای شیگرا 11
طراحی و پیادهسازی

زبانهای برنامهنویسی

1 2 اصول برنامهنویسی توصیفی 11
طراحی و پیادهسازی

زبانهای برنامهنویسی

1 2 برنامهنویسی همروند 12
2 مهارت های زندگی دانشجویی 13