میدان ها و امواج

شرح درس:هدف :شناخت پدیده های مرتبط با انتشار و انتقال و آشنایی با هدایت امواج الکترو مغناطیسی توسط خطوط انتقال و موجبرها

 

سرفصل جلسات

جلسه اول یادآوری معادلات ماکسول و شرایط مرزی
جلسه دوم توابع پتانسیل تأخیر یافته الکتریکی و مغناطیسی
جلسه سوم معادله موج و میدان های زمان هماهنگ
جلسه چهارم قضیه پوینتینگ
جلسه پنجم امواج تخت یکنواخت
جلسه ششم قطبش
جلسه هفتم تابش و بازتاب در فصل مشترک دو. محیط (تابش عمود و مایل)
جلسه هشتم تعریف مدار فشرده و مدار گسترده
جلسه نهم مدTEMدر خطوط انتقال
جلسه دهم معادلات خط انتقال و حل آنها
جلسه یازدهم پارامترهای خط انتقال و حل آنها:امپدانس مشخصه،ثابت انتشار،ثابت تضعیف،سرعت فازی و اثر پوسته ای
جلسه دوازدهم نموداتر اسمیت و کاربرد آن
جلسه سیزدهم تطبیق امپدانس:خط ربع طول،تک زائده و دو زائده
جلسه چهاردهم حالت گذرا در خط انتقال
جلسه پانزدهم مدهای انتشاری در موجبرها (TMوTE)
جلسه شانزدهم موجبر با صفحه موازی