* معرفی رشته معماری

یکی از رشته های جذاب گروه ریاضی که بسیاری از افراد علاقمند به تحصیل در این رشته هستند، مهندسی معماری است. زیرا معماری یک هنر است و مباحث درسی این رشته ترکیبی از فن و هنر است. مواردی که برای تبدیل فرد به یک معمار خوب نیاز است شامل کمی ذوق هنری، قدرت خلق یک اثر نو، تخیل قوی و روحیه کار گروهی می باشد. مهندس در لغت به معنای هندسه دان است و به فردی می گویند که با هندسه و مباحث هندسی سر و کار دارد و معمار هنرمندی ست که به کمک مباحث هندسی بنایی می سازد که گاه تا هزاران سال باقی ست و گاها حتی هویت یک جامعه می شود.

مهندس معمار دارای تفکرات ناب و خلاقانه است که با توجه به فرهنگ سبک معماری منطقه، اقلیم دید و منظر مناسب طرح می زند. این هنر یکی از هفت هنر اصلی است و معمار هنرمند است و آثار او در گروه آثار هنری قرار می گیرد. معمار باید دارای قدرت تجسم بالا، ذوق هنری و خلاقیت باشد و عناصر زیبایی شناختی بصری را بشناسد.

رشته‌ معماری دارای‌ دو جنبه‌ هنری‌ و فنی‌ است‌ که طراحی‌، زیباشناسی‌ و نحوه‌ زیباکردن‌ حجم‌ها، نماها و پلان‌ها به‌ قسمت هنر و دروسی‌ مثل‌ سازه‌های‌ بتنی‌ و فلزی‌، مقاومت‌ مصالح‌، ایستایی‌، تأسیسات‌ مکانیکی‌ و الکتریکی‌ به‌ قسمت فنی‌ این‌ رشته‌ ارتباط دارد. لازم به ذکر است که دروس‌ هنری‌ اهمیت‌ بیشتری‌ دارند و دروس‌ علمی‌ و فنی‌ در راستای‌ این دروس‌ هستند. مثلا معمار در طراحی‌ خانه‌ باید فضای‌ آرامش‌بخشی‌ را ایجاد کند تا باعث‌ اضطراب‌، خستگی‌ و دلتنگی‌ نگردد. کاری‌ که‌ بیش‌ از رعایت‌ اصول‌ فیزیکی‌ مثل‌ نور و صوت‌، نیاز به‌ آشنایی‌ با اصول‌ زیبایی‌شناسی‌ دارد.

معماریمعماری ایران دارای دو نظام آموزشی است که یکی نظام آموزش سنتی معماری است و انتقال اطلاعات و مفاهیم بر عهده آن است و دیگری با پیدایش مدارس معماری در ایران و تحت عنوان نظام آموزشی آکادمیک و کلاسیک به وجود آمد. امروزه ما فردی را که طراح و سازنده بناها و ساختمان ها باشد، مهندس معمار میدانیم که طراحی نقشه های ساختمان های جدید و برنامه بازسازی و محافظت از ساختمان های قدیمی را بر عهده دارد. این افراد وظیفه دارند ترکیب و نحوه قرار گیری مجموعه ای از ساختمان ها و فضاهای اطراف آنها را طراحی کنند. معمار ناظر نهایی و هماهنگ کننده همه ی نقشه‌های بنا شامل نقشه‌های معماری و طراحی، نقشه‌های محاسبات سازه‌ای و نقشه‌های تأسیساتی می‌باشد.

تفاوت رشته معماری و عمران

اگر بخواهیم برای تفهیم تفاوت عمران و معماری مثالی بزنیم میتوانیم بگوییم اگر انسانی را در نظر بگیرید که به اسکلت، گوشت، مو، ناخن نیاز دارد، این بخش اسکلت را میتوان به عمران نسبت داد و قسمت ظاهری آن مثل پوست و مو را به مهندس معمار مرتبط می دانیم.
در فرایند ساختن ساختمان تصمیم گیری در زمینه اسکلت سازه نظیر تیرها، ستون ها، بادبندها، پی و غیره به عهده مهندس عمران است و نمای ساختمان، پلان های طبقات، دکوراسیون داخلی و این قبیل کار معمار است. پس وجه اشتراک این دو رشته این است که هر دو با ساختمان و ساخت و ساز بنا سر و کار دارند. اما مهندس عمران پروژه های بزرگ را بر عهده می گیرد. مثل سدسازی، راه سازی و غیره ولی پروژه های یک معمار نهایتا می تواند طراحی یک شهرک توریستی، یک هتل، فرودگاه، بیمارستان باشد.

روند کار مهندس معمار

در ساخت هر سازه اول باید نقشه های مربوط به آن تهیه شود. که این نقشه ها به دو دسته نقشه های معماری و نقشه های سازه تقسیم می شوند. نقشه های معماری باید قبل از همه طراحی شوند. نقشه های معماری شامل پلان های مختلف ساختمان، برش و نمای ساختمان است. محل و مشخصات کاربری ها (برای ساختمان مسکونی مثلا آشپزخانه، اتاق خواب، هال، اتاق نشیمن و …) در این نقشه ها مشخص خواهد شد و در ادامه نقشه های سازه که توسط مهندس محاسب که یک مهندس عمران (و یا مهندس معمار برای ساختمان های کوچک) است، طراحی می شوند. که جزئیات و نحوه اجرای اسکلت و اجزای سازه ای را شامل می شود.

معماریتوانایی‌های‌ لازم

یک معمار باید ذوق‌ و سلیقه‌ و استعداد داشته باشد و در کنار آن تکنیک بداند. دانشجوی‌ این‌ رشته‌ علاوه‌ بر توانمندی‌ در طراحی‌ و قدرت‌ تجسم‌ و خلاقیت‌، باید ریاضی‌ اش قوی باشد و روی درس هندسه‌ تسلط داشته باشد زیرا برای‌ آموزش‌ فن‌ و تکنیک‌ معماری‌ باید دروسی‌ مثل‌ هندسه‌ کاربردی‌، هندسه‌ مناظر و مرایا و ریاضیات‌ و آمار را مطالعه‌ کنند.

Introduction to architecture

One of the attractive fields of mathematics group that many people are interested in studying in this field is architectural engineering. Because architecture is an art and the subjects of this field are a combination of art and science. The things that are needed to make a person a good architect include a little artistic taste, the ability to create a new work, strong imagination and teamwork spirit. An engineer literally means a geometrician, and they call a person who deals with geometry and geometric issues, and an architect is an artist who builds a building with the help of geometric issues, which sometimes remains for thousands of years and sometimes even becomes the identity of a society. The architect has a pure and creative thinking that designs the appropriate view and landscape according to the culture of the architectural style of the region. This art is one of the seven main arts and the architect is an artist and his works are included in the group of works of art. The architect must have high visualization power, artistic taste and creativity and know visual aesthetic elements. The field of architecture has two artistic and technical aspects that design, aesthetics and how to beautify volumes, views and plans are related to the art part and lessons such as concrete and metal structures, resistance of materials, static, mechanical and electrical facilities are related to the technical part of this field. It should be noted that artistic courses are more important and scientific and technical courses are in line with these courses. For example, the architect should create a relaxing atmosphere in the design of the house so as not to cause anxiety, fatigue and homesickness. A work that needs to be familiar with the principles of aesthetics more than observing the physical principles such as light and sound. Iranian architecture has two educational systems, one is the traditional architectural education system and is responsible for the transfer of information and concepts, and the other was created with the emergence of architectural schools in Iran under the title of academic and classical education system. Today, we consider a person who is a designer and builder of buildings and structures to be an architect, who is responsible for designing the plans of new buildings and the program of reconstruction and protection of old buildings. These people are responsible for designing the composition and placement of a set of buildings and spaces around them. The architect is the final supervisor and coordinator of all building plans, including architectural and design plans, structural calculation plans, and facility plans.

The difference between architecture and civil engineering:

If we want to give an example to understand the difference between civil engineering and architecture, we can say that if you consider a human being who needs a skeleton, flesh, hair, and nails, this part of the skeleton can be attributed to civil engineering, and its external parts such as skin and hair can be attributed to engineering. We know the relevant architect.
In the process of building a building, it is the responsibility of the civil engineer to decide on the framework of the structure, such as beams, columns, wind braces, foundations, etc., and the facade of the building, floor plans, interior decoration, and such work is the responsibility of the architect.

So what these two disciplines have in common is that they both deal with building and building construction. But the civil engineer undertakes big projects. Such as dam construction, road construction, etc., but the projects of an architect can ultimately be the design of a tourist town, a hotel, airport, hospital.

The work process of an architect:

In the construction of each structure, the corresponding maps must be prepared. These maps are divided into two categories: architectural maps and structure maps. Architectural drawings must be designed first. Architectural plans include different building plans, sections and facades. The location and characteristics of the uses (for a residential building, for example, kitchen, bedroom, hall, living room, etc.) will be specified in these maps, and in the following, the structure maps prepared by the accounting engineer, who is a civil engineer (or an architect) for the building. small ones) are designed. which includes details and how to implement the skeleton and structural components.

Necessary abilities:

An architect must have taste and talent and know technique. A student of this field, in addition to being capable in design and the power of visualization and creativity, must be strong in mathematics and master the geometry course, because in order to teach the art and technique of architecture, they must study courses such as applied geometry, landscape geometry, and mathematics and statistics.

Введение в архитектуру

Одной из привлекательных областей математической группы, которую многие люди интересуются изучением в этой области, является архитектурное проектирование. Потому что архитектура — это искусство, а предметы этой области — это сочетание искусства и науки. Вещи, которые необходимы, чтобы человек стал хорошим архитектором, включают в себя немного художественного вкуса, способность создавать новые работы, сильное воображение и командный дух. Инженер буквально означает геометр, и называют человека, который занимается геометрией и геометрическими вопросами, а архитектором является художник, который строит здание с помощью геометрических вопросов, что иногда остается на тысячи лет, а иногда даже становится тождеством общества.
Архитектор обладает чистым и творческим мышлением, которое проектирует соответствующий вид и ландшафт в соответствии с культурой архитектурного стиля региона. Это искусство является одним из семи основных искусств, а архитектор является художником, и его работы входят в группу произведений искусства. Архитектор должен обладать высокой визуализацией, художественным вкусом и креативностью, знать изобразительно-эстетические элементы. В области архитектуры есть два художественных и технических аспекта: дизайн, эстетика и то, как украсить объемы, виды и планы, связаны с художественной частью, и уроки, такие как бетонные и металлические конструкции, сопротивление материалов, статические, механические и электрические объекты связаны к технической части этого поля. Следует отметить, что художественные курсы более важны, а научно-технические курсы соответствуют этим курсам. Например, архитектор должен создать в дизайне дома расслабляющую атмосферу, чтобы не вызывать беспокойства, усталости и тоски по дому. Работа, которая должна быть знакома с принципами эстетики больше, чем соблюдение физических принципов, таких как свет и звук. В иранской архитектуре есть две образовательные системы: одна является традиционной системой архитектурного образования и отвечает за передачу информации и концепций, а другая была создана с появлением архитектурных школ в Иране под названием академической и классической системы образования. Сегодня мы считаем архитектором человека, который является проектировщиком и строителем зданий и сооружений, в обязанности которого входит разработка планов новых зданий и программы реконструкции и защиты старых зданий. Эти люди отвечают за проектирование композиции и размещение комплекса зданий и пространств вокруг них. Архитектор является последним руководителем и координатором всех строительных планов, включая архитектурные и дизайнерские планы, планы структурных расчетов и планы объектов.

Разница между архитектурой и гражданским строительством:
Если мы хотим привести пример, чтобы понять разницу между гражданским строительством и архитектурой, мы можем сказать, что если вы рассматриваете человека, которому нужен скелет, плоть, волосы и ногти, то эту часть скелета можно отнести к гражданскому строительству. , а его внешние части, такие как кожа и волосы, можно отнести к инженерии.Мы знаем соответствующего архитектора. В процессе строительства здания инженер-строитель обязан принять решение о каркасе конструкции, таком как балки, колонны, ветровые связи, фундамент и т. д., а также о фасаде здания, планах этажей, интерьере. отделка, и такая работа является обязанностью архитектора.
Итак, что общего у этих двух дисциплин, так это то, что они обе имеют дело со строительством и строительством зданий. Но инженер-строитель берется за большие проекты. Например, строительство плотин, строительство дорог и т. д., но проекты архитектора могут в конечном итоге стать дизайном туристического городка, отеля, аэропорта, больницы.

Рабочий процесс архитектора:
При строительстве каждой конструкции должны быть подготовлены соответствующие карты. Эти карты делятся на две категории: архитектурные карты и структурные карты. Архитектурные чертежи должны быть разработаны в первую очередь. Архитектурные планы включают в себя различные планы зданий, разрезы и фасады. Расположение и характеристики использования (для жилого дома, например, кухня, спальня, холл, гостиная и т. д.) будут указаны на этих картах, а на последующих картах структур, подготовленных инженером-бухгалтером, который является инженером-строителем (или архитектором) для здания. который включает в себя детали и способы реализации скелета и структурных компонентов.

Требуемые способности:
Архитектор должен иметь вкус и талант, знать технику. Студент этой области, в дополнение к способностям к дизайну и силе визуализации и творчества, должен быть сильным в математике и освоить курс геометрии, потому что для того, чтобы преподавать искусство и технику архитектуры, они должны изучать такие курсы, как прикладная геометрия, ландшафтная геометрия, математика и статистика.

*   لیست دانشجویان معماری

گزارش گروه معماری
** تولید محتوای آموزشی
*** دروس رشته معماری کارشناسی پیوسته
*** دروس رشته معماری کارشناسی ناپیوسته
*** دروس رشته معماری کاردانی