معرفی رشته صنایع غذایی:
رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی رشته ای کاربردی و مفید است؛ چراکه انسان ها همیشه به غذا و محصولات غذایی برای ادامه زندگی نیاز دارند و نمی توانند آن را حذف کنند. علاوه بر این تغییر سبک زندگی انسان ها و نیاز بیشتر به محصولات غذایی بسته بندی باعث رونق و توسعه صنایع غذایی شده است.برای علوم و مهندسی صنایع غذایی نمی توان تاریخچه ای در نظر گرفت چراکه یکی از بدوی ترین نیازهای انسان، نیاز به غذاست و از گذشته های دور انسان ها برای تامین غذا می کوشیدند. با وجود این، رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در ایران در سال 1342 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تاسیس شد.نام این رشته در ابتدا مهندسی کشاورزی – صنایع فرآورده های کشاورزی بود و در سال 1371 شمسی به رشته علوم و صنایع غذایی تغییر نام داد.رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و صنایعی است که می کوشد تا مواد خام غذایی گیاهی و حیوانی، تولید، برداشت و فرآوری شود و برای مصرف به دست مشتری برسد.هدف رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی اینست که با انتخاب بهترین روش های ممکن از منابع خام گیاهی و حیوانی به نحوی استفاده کند که بیشتری بهره وری و کیفیت را داشته باشد و مهندسان علوم و مهندسی صنایع غذایی در زمینه های عملیات تبدیل مواد غذایی، نگهداری محصولات کشاورزی، کنترل کیفیت، کمک به طراحی و بهینه سازی خطوط تولید در کارخانه ها، هدایت و نظارت مسوولیت فنی واحدهای تولید فرآورده های مختلف غذایی فعالیت می کنند.
مهمترین وظایف کارشناس علوم و مهندسی صنایع غذایی عبارتند از:
تهیه اطلاعات غذایی صحیح برای برچسب های محصولات
بررسی راه های نگهداری تازه و ایمن مواد غذایی
یافتن طرق مختلف تولید مواد خوراکی در کمترین زمان و با کمترین هزینه
آزمایش سلامت و کیفیت مواد غذایی
کارکردن روی مواد تشکیل دهنده جدید برای رسیدن به ترکیب غذایی جدید
انجام تغییرات و بهبود شاخص های سلامتی مواد خوراکی؛ به طور مثال تهیه مواد نوشیدنی بدون قند
اصلاح مواد غذایی مانند تولید محصولات فاقد چربی
انجام آزمایشات لازم و تولید نمونه محصولات
کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایی
طراحی عملیاتی احداث کارخانه ها و همچنین واحد های تولیدی مواد غذایی
طراحی فرآیند های تولید محصولات غذایی به صورت انبوه
طراحی دستگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی برای چه کسانی مناسب است؟
اولین عاملی که در انتخاب رشته باید به آن توجه کنیم، علاقه فرد به رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی است. معمولا کارخانجات و صنایع غذایی در شهر های کوچک و حومه شهرهای بزرگ قرار دارند و مهندسان صنایع غذایی باید آمادگی کار در این محیط ها را داشته باشند.مهندسان علوم و صنایع غذایی باید دارای هوش و ذکاوت باشند و بتوانند نیاز و تقاضای بازار را کشف کنند و مطابق آن محصولات غذایی را طراحی و تولید کنند. خلاقیت مولفه دیگر مهندسان علوم و صنایع غذایی است؛ آن ها باید بتوانند هم در تولید محصول و هم در بسته بندی آن خلاقیت به خرج دهند تا مشتریان را جذب کنند.همچنین به دلیل وجود دروس ریاضی در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی بهتر است دانشجویان در درس ریاضی مسلط باشند. زبان انگلیسی نیز در این رشته مهم است چراکه منابع بسیاری در این درس به زبان انگلیسی است.

بازار کار و درآمد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی:
اگر فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی خلاق باشند، بازار کار و درآمد مناسبی در انتظار آنان است. فارغ التحصیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی می توانند در جایگاه مدیر واحدهای نگهداری، مسئول آزمایشگاه و مدیر تولید کارخانه های تولید مواد غذائی، فرآوری و تولیدی صنایع غذائی، مسئول فنی در کارخانجات صنایع غذایی مشغول به کار شوند.علاوه بر این فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی می توانند در موسسات و سازمان های گوناگون شامل انستیتو پاستور ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، وزارت جهاد سازندگی، سازمان امور عشایر ایران، شرکت سهامی شیر ایران، شرکت خدمات مهندسی جهاد سازندگی، شرکت سهامی شیلات ایران، مرکزتوسعه صادرات ایران
سازمان گسترش خدمات بازرگانی، سازمان غله کشور، سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا، مؤسسه مهندسی و زراعی، سازمان چای کشور، شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجایی، و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می شود. علاوه بر این مهندسان علوم و صنایع غذایی می توانند کارخانه های خصوصی صنایع غذایی را تاسیس کنند و کارآفرین باشند.
فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی می توانند با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی و قبولی در آن در گرایش های صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، علوم مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی، و فناوری مواد غذایی ادامه تحصیل دهند.

 

 

Introduction of the field of food industry

The field of food industry science and engineering is a practical and useful field; Because humans always need food and food products to continue living and they cannot eliminate it. In addition to this, the change in people’s lifestyles and the need for more packaged food products has led to the prosperity and development of the food industry. For the science and engineering of the food industry, history cannot be considered because one of the most primitive human needs is the need for food and From the distant past, humans tried to provide food. Despite this, the field of food industry science and engineering was established in Iran in 1342 at the Faculty of Agriculture of Tehran University. The name of this field was initially Agricultural Engineering – Agricultural Products Industries, and in 1371, the name was changed to the field of Food Science and Industry. The field of science and engineering of food industry is the science and industry that tries to produce, harvest and process the raw materials of plant and animal food and reach the customer for consumption. The goal of the field of science and engineering of food industry is to choose the best methods It is possible to use plant and animal raw resources in a way that has more productivity and quality, and food science and engineering engineers in the fields of food processing operations, maintaining agricultural products, quality control, helping to design and optimize production lines. In the factories, they direct and supervise the technical responsibility of the production units of various food products.

 

:The most important duties of a food industry science and engineering expert are
Providing correct nutritional information for product labels
Investigating ways to keep food fresh and safe
Finding different ways to produce edibles in the shortest time and at the lowest cost
Food health and quality testing
Working on new ingredients to achieve new food combinations
making changes and improving the health indicators of edibles; For example, preparation of sugar-free drinks
Food modification, such as the production of fat-free products
Conducting necessary tests and producing product samples
Food quality and hygiene control
Operational design of building factories and food production units
Designing mass production processes of food products
Designing food production machines and factories

?”For whom is the field of food industry science and engineering suitable
The first factor that we should pay attention to when choosing a field is the individual’s interest in the field of science and food industry engineering. Usually, factories and food industries are located in small cities and suburbs of big cities, and food industry engineers must be ready to work in these environments. Food science and industry engineers must have intelligence and be able to discover the needs and demands of the market. and design and produce food products accordingly. Creativity is another component of science and food industry engineers; They should be able to be creative both in producing the product and in its packaging in order to attract customers. Also, due to the existence of math courses in the field of science and food industry engineering, it is better for students to be proficient in math. English language is also important in this field because many resources in this course are in English.

Labor market and income of food science and engineering field
If the graduates of science and food industry engineering are creative, the job market and good income are waiting for them. Graduates of food industry science and engineering can work as maintenance unit managers, laboratory managers, and production managers in food manufacturing, processing and manufacturing factories, and technical managers in food industry factories. In addition, science graduates and food industry engineering can be found in various institutions and organizations, including the Pasteur Institute of Iran, the country’s welfare organization, the social security organization, the country’s nutrition and food industry research institute, the Ministry of Jihad Construction, Iran’s Nomadic Affairs Organization, Shir Iran Co., Engineering Services Company Jihad Sazendgi, Iran Fisheries Joint Stock Company, Iran Export Development Center
Commercial Services Development Organization, Country Grain Organization, Commodity Distribution Inspection and Supervision Organization, Agricultural and Engineering Institute, Country Tea Organization, Shahid Beheshti and Shahid Rajaei Agriculture and Industry Joint Stock Company, and Agricultural Support Services Company. In addition, science and food industry engineers can establish private food industry factories and be entrepreneurs.
Graduates of the field of food industry science and engineering can continue by participating in the master’s exam of the food industry science and engineering complex and passing it in the fields of food industry, food chemistry, food science, food biotechnology, and food technology. to study

Введение в области пищевой промышленности:
Область науки и техники пищевой промышленности является практической и полезной областью; Потому что люди всегда нуждаются в пище и пищевых продуктах, чтобы продолжать жить, и они не могут избавиться от этого. Вдобавок к этому изменение образа жизни людей и потребность в большем количестве расфасованных пищевых продуктов привели к процветанию и развитию пищевой промышленности.Для науки и техники пищевой промышленности история не может считаться, поскольку одна из самых примитивных человеческие потребности – это потребность в еде, и из далекого прошлого люди пытались обеспечить себя едой. Несмотря на это, область науки и техники пищевой промышленности была создана в Иране в 1342 г. на факультете сельского хозяйства Тегеранского университета.Первоначально название этой области было «Сельскохозяйственная инженерия — производство сельскохозяйственных продуктов», а в 1371 г. название было изменено на Область пищевой науки и промышленности. Область науки и техники пищевой промышленности – это наука и промышленность, которые пытаются производить, собирать и перерабатывать сырье для корма для растений и животных и доставлять его потребителю для потребления. Цель области наука и техника пищевой промышленности заключается в выборе наилучших методов. Можно использовать сырые растительные и животные ресурсы таким образом, чтобы повысить производительность и качество, и инженеры пищевой науки и техники в области операций по переработке пищевых продуктов, хранения сельскохозяйственной продукции, контроль качества, помогая проектировать и оптимизировать производственные линии.На фабриках они руководят и контролируют техническую ответственность производственных единиц различных пищевых продуктов.

Наиболее важными обязанностями эксперта в области пищевой науки и техники являются:
Предоставление правильной информации о пищевой ценности на этикетках продуктов
Изучение способов сохранить продукты свежими и безопасными
Поиск различных способов производства пищевых продуктов в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами
Проверка здоровья и качества пищевых продуктов
Работа над новыми ингредиентами для создания новых комбинаций продуктов
внесение изменений и улучшение показателей здоровья съестных припасов; Например, приготовление напитков без сахара.
Пищевая модификация, например производство обезжиренных продуктов
Проведение необходимых испытаний и изготовление образцов продукции
Контроль качества пищевых продуктов и гигиены
Эксплуатационный проект строительства заводов и пищевых производств
Проектирование процессов массового производства пищевых продуктов
Проектирование машин и заводов по производству пищевых продуктов

Кому подходит область науки и техники пищевой промышленности?
Первый фактор, на который стоит обратить внимание при выборе направления, — это заинтересованность человека в области науки и техники пищевой промышленности. Обычно фабрики и предприятия пищевой промышленности расположены в небольших городах и пригородах крупных городов, и инженеры пищевой промышленности должны быть готовы работать в этих условиях.Инженеры пищевой промышленности и промышленности должны обладать интеллектом и уметь обнаруживать потребности и требования рынка. y разрабатывать и производить продукты питания соответственно. Креативность — еще одна составляющая инженеров науки и пищевой промышленности; Они должны уметь творчески подходить как к производству продукта, так и к его упаковке для привлечения клиентов.Кроме того, в связи с наличием математических курсов в области науки и техники пищевой промышленности, студентам лучше владеть математика. Английский язык также важен в этой области, потому что многие ресурсы в этом курсе на английском языке..

Рынок труда и доходы пищевой науки и техники:
Если выпускники естественных наук и инженеров пищевой промышленности креативны, их ждет рынок труда и хороший заработок. Выпускники научных и технических специальностей пищевой промышленности могут работать руководителями ремонтных подразделений, начальниками лабораторий и руководителями производства на предприятиях по производству, переработке и производству продуктов питания, а также техническими руководителями на предприятиях пищевой промышленности. различные учреждения и организации, в том числе Институт Пастера Ирана, организация социального обеспечения страны, организация социального обеспечения, научно-исследовательский институт питания и пищевой промышленности страны, Министерство строительства джихада, Организация по делам кочевников Ирана, Shir Iran Co., Компания инженерных услуг. Джихад Сазенджи, Иранская акционерная компания по рыболовству, Иранский центр развития экспорта
Организация по развитию коммерческих услуг, Зерновая организация страны, Организация инспекции и надзора за распределением товаров, Сельскохозяйственный и инженерный институт, Организация сельского чая, Акционерное общество сельского хозяйства и промышленности Шахида Бехешти и Шахида Раджаи и Компания по поддержке сельского хозяйства. Кроме того, инженеры науки и пищевой промышленности могут создавать частные предприятия пищевой промышленности и быть предпринимателями.
Выпускники направления науки и техники пищевой промышленности могут продолжить работу, приняв участие в магистерском экзамене научно-технического комплекса пищевой промышленности и сдав его по направлениям пищевая промышленность, пищевая химия, пищевая наука, пищевая биотехнология, пищевая технология. исследование

 

گزارش گروه صنایع غذایی

دروس رشته کارشناسی پیوسته صنایع غذایی

دروس ارائه شده کارشناسی ارشد صنایع غذایی

تولید محتوا صنایع غذایی