هدف درس : تعلیم روش ها و تکنیک های متداول مالی جهت بهره برداری از آن در تصمیم گیری های مالی

 1. ماهیت مدیریت مالی1
 2. ماهیت مدیریت مالی2
 3. تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و سودآوری1
 4. تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و سودآوری2
 5. تجزیه و تحلیل مالی1
 6. تجزیه و تحلیل مالی2
 7. تجزیه و تحلیل هزینه ها ، حجم فعالیت و سود و اهرم عملیاتی1
 8. تجزیه و تحلیل هزینه ها ، حجم فعالیت و سود و اهرم عملیاتی2
 9. برنامه ریزی مالی و سود1
 10. برنامه ریزی مالی و سود2
 11. ارزش فعلی و ارزش آتی1
 12. ارزش فعلی و ارزش آتی2
 13. تجزیه و تحلیل تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای1
 14. تجزیه و تحلیل تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای2
 15. اثر جریان های نقدی در تصمیمات سرمایه گذاری3
 16. هزینه سرمایه