هدف درس : افزایش دانش دانشجویان در زمینه مدیریت مالی با تاکید بر مدیریت تامین مالی بلند مدت و مدیریت تامین مالی سرمایه

 1. مدیریت سرمایه در گردش 1
 2. مدیریت سرمایه در گردش2
 3. مدیریت سرمایه در گردش3
 4. آشنایی با انواع بازار های مالی و کارایی بازار سرمایه1
 5. آشنایی با انواع بازار های مالی و کارایی بازار سرمایه2
 6. آشنایی با انواع بازار های مالی و کارایی بازار سرمایه3
 7. ساختار سرمایه1
 8. ساختار سرمایه2
 9. ساختار سرمایه3
 10. خط مشی تقسیم سود1
 11. خط مشی تقسیم سود2
 12. خط مشی تقسیم سود3
 13. آشنایی با دارایی های مالی مشتقی1
 14. آشنایی با دارایی های مالی مشتقی2
 15. آشنایی با دارایی های مالی مشتقی3
 16. آشنایی با دارایی های مالی مشتقی4