هدف درس : توسعه و گسترش دانش سرمایه گذاری به گونه ای که دانشجویان بتوانند با روش های نوین سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار آشنا شوند

 1. محیط سرمایه گذاری1
 2. محیط سرمایه گذاری2
 3. طبقات دارایی ها و ابزار مالی1
 4. طبقات دارایی ها و ابزار مالی2
 5. نحوه معامله اوراق بهادار1
 6. نحوه معامله اوراق بهادار2
 7. مفاهیم ریسک و بازده1
 8. مفاهیم ریسک و بازده2
 9. ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی1
 • ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی2
 • قیمت و بازده اوراق قرضه1
 • قیمت و بازده اوراق قرضه2
 • روش های تحلیل در بورس اوراق بهادار : فنی و بنیادی1
 • روش های تحلیل در بورس اوراق بهادار : فنی و بنیادی2
 • تجزیه و تحلیل صنعت و شرکت
 • پیمان های آتی