هدف درس : آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم و نحوه مدیریت در واحد های تولیدی و تکنیک های مختلف مربوط به بالا بردن میزان تولید

 1. تعریف مدیریت تولید
 2. انواع سیستم های تولیدی
 3. طراحی محصول
 4. طراحی موقعیت و محل کارخانه
 5. رعایت استاندارد های محیط زیست
 6. نحوه استقرار ماشین آلات در کارخانه
 7. روش نشان دادن فراگردهای اطلاعاتی و کاری
 8. آنالیز نقطه سر به سر
 9. مدل های پیش بینی
 10. روش برنامه ریزی در سیستم های سفارشی
 11. روش برنامه ریزی پروژه ها
 12. روش برنامه ریزی سیستم های پیوسته
 13. موازنه خط و تولید
 14. برنامه ریزی مواد
 15. کنترل موجودی های انبار
 16. روش سنجی