عنوان درس: مدارهای مجتمع خطی

هدف کلی : آشنایی با تعداد از مدارات مجتمعIC رایج و کاربردهایشان و همچنین مبدل های D/A ,A/D

 

سرفصل جلسات

مروری بر Op-Amp و خواص آن جلسه اول
مدار معادل های مختلف Op-Amp و مروری بر کاربردهای آن جلسه دوم
تقویت کننده های قدرت مجتمع خطی جلسه سوم
تقویت کننده های چاپر جلسه چهارم
تقویت کننده های ایزوله جلسه پنجم
تقویت کننده های Instromentation جلسه ششم
ضرب کننده های آنالوگ جلسه هفتم
فانکشن ژنراتورهای مجتمع جلسه هشتم
مبدلهای D/A ,A/D جلسه نهم
  جلسه دهم
  جلسه یازدهم
  جلسه دوازدهم
  جلسه سیزدهم
  جلسه چهاردهم
  جلسه پانزدهم
  جلسه شانزدهم