هدف کلی : آشنایی دانشجویان با مباحث الکترونیک منجمله تقویت کننده ها در فرکانس های بالا

 

سرفصل جلسات

یادآوری فیدبک منفی و بیان کاربردهای آن در تقویت کننده ها جلسه اول
مدلهای ترانزیستور در فرکانس بالا جلسه دوم
مدلתh- جلسه سوم
مدل y جلسه چهارم
مدل z جلسه پنجم
ترانزیستور در فرکانس باللا جلسه ششم
محاسبه فرکانس قطع ترانزیستور FET,BJT جلسه هفتم
بررسی پایداری ترانزیستور در فرکانس بالا جلسه هشتم
تقویت کننده های باند باریک جلسه نهم
بررسی پایداری جلسه دهم
خنثی سازی جلسه یازدهم
بررسی تقویت کننده های تفاضلی و Cascade در HF جلسه دوازدهم
پاسخ فرکانسی تقویت کننده های HF جلسه سیزدهم
منحنی های دامنه و فاز Bode جلسه چهاردهم
بررسی پایداری جلسه پانزدهم
جبران سازی (روشهای مختلف ) جلسه شانزدهم
بررسی اثر فیدبک در پایداری جلسه هفدهم
تقویت کننده عملیاتی جلسه هجدهم