هدف درس : آشنایی با مبانی و مفاهیم بانکداری و تاریخچه بانکداری در ایران و جهان

 1. اصول و مبانی بانکداری
 2. سیر تکامل بانکداری در جهان و ایران
 3. نقش بانک ها در اقتصاد جوامع
 4. بانک های تجاری ، تخصصی ، قانون عملیات بانکی
 5. ارکان نظام بانکی در ایران
 6. بانک مرکزی و وظایف آن
 7. بانکداری داخلی ، تجهیز و تخصیص منابع بانکی1
 8. بانکداری داخلی ، تجهیز و تخصیص منابع بانکی2
 9. بانکداری بین المللی ، مبانی و کلیات ارز1
 10. بانکداری بین المللی ، مبانی و کلیات ارز2
 11. اصول مدیریت بانکی
 12. سازمان بانک ، ستاد و صف بانک
 13. مدیریت استراتژیک و عملیات بانکی1
 14. مدیریت استراتژیک و عملیات بانکی2
 15. کنترل و حسابرسی بانکی1
 16. کنترل و حسابرسی بانکی2