هدف درس : افزایش توان دانشجویان در زمینه کاربرد مفاهیم و اصول حسابداری در ثبت و گزارشگری رویدادهای خاص در سطح شرکت ها

 • حسابداری آثار تورم1
 • حسابداری آثار تورم2
 • حسابداری آثار تورم3
 • حسابداری پیمانکاری ( در دفاتر پیمانکار و کارفرما )1
 • حسابداری پیمانکاری ( در دفاتر پیمانکار و کارفرما )2
 • حسابداری پیمانکاری ( در دفاتر پیمانکار و کارفرما )3
 • حسابداری حق تقدم در خرید سهام1
 • حسابداری حق تقدم در خرید سهام2
 • حسابداری حق تقدم در خرید سهام3
 • حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه1
 • حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه2
 • حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه3
 • حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه4
 • یادداشت های پیوست صورت های مالی1
 • یادداشت های پیوست صورت های مالی2

یادداشت های پیوست صورت های مالی3