هدف درس : آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصول پایه ای در مدیریت مالی ، آشنایی با منابع و تعهدات سازمانی

 1. مدیریت وجه نقد و نقدینگی1
 2. مدیریت وجه نقد و نقدینگی2
 3. مدیریت اعتبارات و موجودی کالا1
 4. مدیریت اعتبارات و موجودی کالا2
 5. برنامه ریزی مالی کوتاه مدت1
 6. برنامه ریزی مالی کوتاه مدت2
 7. بازده و ریسک1
 8. بازده و ریسک2
 9. ارزیابی سهام و اوراق بدهی1
 • ارزیابی سهام و اوراق بدهی2
 • ساختار سرمایه و هزینه سرمایه1
 • ساختار سرمایه و هزینه سرمایه2
 • تامین سرمایه و روش های تعیین ساختار سرمایه1
 • تامین سرمایه و روش های تعیین ساختار سرمایه2
 • اهرم مالی و سیاست ساختار سرمایه
 • سود نقدی و سیاست تقسیم سود