هدف درس : آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصول پایه ای در مدیریت مالی ، آشنایی با منابع و تعهدات سازمانی

 1. آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی1
 2. آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی2
 3. تجزیه و تحلیل صورت های مالی1
 4. تجزیه و تحلیل صورت های مالی2
 5. برنامه ریزی سود و تجزیه و تحلیل اهرم ها1
 6. برنامه ریزی سود و تجزیه و تحلیل اهرم ها2
 7. برنامه ریزی بلند مدت و رشد1
 8. برنامه ریزی بلند مدت و رشد2
 9. برنامه ریزی بلند مدت و رشد3
 • ریاضیات مالی1
 • ریاضیات مالی2
 • ریاضیات مالی3
 • بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های مطمئن : معیارها و تصمیم گیری1
 • بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های مطمئن : معیارها و تصمیم گیری2
 • بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن1
 • بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن2