هدف درس : آشنایی دانشجویان با امور مالی دولت ها توام با وسال تامین مالی و اثرات هر یک از این مسائل در شرایط مختلف اقتصادی

 • مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاست مالی
 • تحول نقش مالیه عمومی در اجرای سیاست های اقتصادی
 • ماهیت خدمات عمومی
 • منابع مختلف تامین مالی دولت ها
 • ظرفیت مالیاتی
 • هدف های مالیاتی در حال حاضر
 • اصول برقراری مالیات
 • انواع مالیات ها و سیستم های مالیاتی
 • هزینه های عمومی
 • شناخت هزینه های عمومی
 • اوراق مشارکت عمومی
 • تحول قرضه به عنوان ابزار مالی در دست دولت ها
 • اداره قرضه های عمومی از نظر فنی
 • تحول سیاست مالی
 • ابزار و وسایل اجرای سیاست مالی

مقایسه سیاست پولی و مالی