هدف درس : آشنایی با موضوعات مالیه بین الملل ، تراز پرداخت ها ، بازارهای ارز خارجی ، انواع معاملات در این بازارها و نظام پولی بین المللی

 1. جایگاه درس مالیه بین الملل
 2. حساب درآمد ملی و تراز پرداخت ها
 3. بازار ارز های خارجی
 4. تئوری های تعیین تراز پرداخت ها
 5. نظریه تعیین نرخ ارز ، رویکرد دارایی
 6. رویکرد پولی برای تعیین نرخ ارز
 7. نظریه برابری قدرت خرید1
 8. نظریه برابری قدرت خرید2
 9. موازنه بخش های داخلی و خارجی در اقتصاد باز1
 10. موازنه بخش های داخلی و خارجی در اقتصاد باز2
 11. سیاست های اقتصاد کلان با استفاده از چارچوب IS-LM-BP
 12. نظام پولی بین الملل
 13. نهادهای پولی بین المللی
 14. بحران های پولی و مالی بین المللی
 15. تغییرات تراز پرداخت ها و نظام ارزی در ایران1
 16. تغییرات تراز پرداخت ها و نظام ارزی در ایران2