سال ورود نام رشته نام خانوادگي نام کد آموزشي رديف
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني اسدي باقرابادي ميثم 401232001 1
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني پورعيني نجمه 401232002 2
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني زرنگ ليساري سهيل 401232004 3
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني سوادزاده شهباز 401232005 4
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني صفايي کمال 401232006 5
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني صمديان بهداني عباس 401232007 6
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني صيامي مالک 402232016 7
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني طاهري تملي معصومه 401232011 8
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني رخشنده هيرود 402232012 9
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني رضائي دارسرا زينب 402232013 10
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني زرج ابادخمسي داود 402232014 11
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني سلامت ويشکاسوقي سهيلا 402232015 12
1400 کارشناسي مديريت بازرگاني کچلکي مهدي 401232008 13
1399 کارشناسي مديريت بازرگاني گلريزمقدم ضياالدين 991232008 14
1399 کارشناسي مديريت بازرگاني نوري خيمه سري محمود 991232009 15
1399 کارشناسي مديريت بازرگاني پورواحد عليرضا 991232007 16
1399 کارشناسي مديريت بازرگاني ملارمضان زاده حميدي حسين 991232006 17
1399 کارشناسي مديريت بازرگاني رحمان پورسياهگلده رحيم 991232005 18
1399 کارشناسي مديريت بازرگاني خوش کام مراددهنده قاسم 991232004 19
1399 کارشناسي مديريت بازرگاني اثري مجيد 991232001 20
1399 کارشناسي مديريت بازرگاني اسکافي يعقوب 991232002 21
1399 کارشناسي مديريت بازرگاني پورمحمدي کاوس 991232003 22
1398 کارشناسي مديريت بازرگاني محمدقلي زاده لارسري محمدحسين 982232506 23
1398 کارشناسي مديريت بازرگاني موحدي فر وهاب 982232505 24
1398 کارشناسي مديريت بازرگاني خالق دوست جيفرودي محمد 982232504 25
1398 کارشناسي مديريت بازرگاني مجيدي دوبخشري وحيد 981232503 26
1398 کارشناسي مديريت بازرگاني حقيقي مبينا 981232005 27
1398 کارشناسي مديريت بازرگاني برنج کار مجيد 981232001 28